Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017
Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Το μέτρο της καταβολής τελών κυκλοφορίας με τον μήνα ενεργοποιεί και φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, σε ισχύ τίθενται αναδρομικά, από τις 13 Απριλίου 2017, οι διατάξεις με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σε ενδιαφερομένους κατόχους IX οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία και εξαιρετικά για το έτος 2017, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα, καταβάλλοντας για το σκοπό αυτό τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (ΠΟΑ1084/12.6.2017) με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4467/13-4-2017, και φέτος οι κάτοχοι που έχουν καταθέσει τις πινακίδες των οχημάτων τους μπορούν να καταβάλλουν αναλογικά τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση άρσης ακινησίας Ι.Χ. οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2017, καθώς έχουν τις εξής επιλογές:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2017), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την αποφυγή λαθών και την ορθή εφαρμογή οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

i. Η άρση της ακινησίας γίνεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του κατόχου του οχήματος, το οποίο τηρείται στο αρχείο της ΔΟΥ.

ii. Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της άρσης, εάν δηλαδή αυτή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του μήνα.

Παράδειγμα 1

Για επιβατικό IX. 1.000 κ. εκ., τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι 120 ευρώ. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται εγγράφως άρση ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

* εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 120 ευρώ χ (2/12)= 20 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.

* εάν επιλέξει την άρση για 3μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 120 ευρώ χ (4/12)= 40 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

* εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους, δηλαδή μέχρι 3112-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12 ως εξής: 120 ευρώ x (7/12) + 120 ευρώ x (2/12) = 70 ευρώ + 20 ευρώ= 90 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Για επιβατικό Ι.Χ. με εκπομπές 100γρ CO2/χλμ, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι: 100 x 0,90 = 90 ευρώ. Έστω ότι φορολογούμενος αιτείται (εγγράφως) άρσης ακινησίας στις 20 Ιουνίου 2017:

* εάν επιλέξει την άρση για 1 μήνα τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ως εξής: 90 ευρώ x (2/12) = 15 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, αφού ο μήνας αυτός λογίζεται ολόκληρος για τις ανάγκες υπολογισμού των τελών.

* εάν επιλέξει την άρση για 3 μήνες τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας θα είναι 90 ευρώ x (4/12) = 30 ευρώ. Τα στοιχεία κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται, εμπρόθεσμα, στη ΔΟΥ έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αύγουστου.

* εάν επιλέξει την άρση για το υπόλοιπο του έτους μέχρι 31-12-2017, θα καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας για 7 μήνες συν 2/12, δηλαδή 90 ευρώ x [(7/12) + (2/12)] = 90 ευρώ x (9/12) = 67,5 ευρώ για άρση ακινησίας IX οχήματος

Πρόσημο εκπρόθεσμης επιστροφής

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής των στοιχείων, ή μη επιστροφής αυτών στη ΔΟΥ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των αναλογούντων ετήσιων τελών κυκλοφορίας, δηλαδή εάν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος του ανωτέρω παραδείγματος 1 έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για διάρκεια άρσης τριών μηνών (40 ευρώ) και δεν επιστρέφει τα στοιχεία (άδεια και πινακίδες) του οχήματος εμπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 120 ευρώ x 2=240 ευρώ. Αυτονόητο είναι ότι δεν απαιτείται η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη ΔΟΥ όταν η άρση γίνεται για το υπόλοιπο του έτους που περιλαμβάνει και τον τελευταίο μήνα του έτους 2017 (Δεκέμβριο), εφόσον καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2018.

Μεταβίβαση ή διαγραφή λόγω εξαγωγής

Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήματος, το όχημα μεταβιβαστεί, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος, εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2017, να αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής (προσωρινής) άρσης. Για τη μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται, για τον χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των προβλεπόμενων προστίμων. Τα ανωτέρω μάλιστα ισχύουν και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί μερική (προσωρινή) άρση της ακινησίας και ζητείται η διαγραφή του οχήματος λόγω εξαγωγής του, δηλαδή απαιτείται ο έλεγχος καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας τρέχοντος και παρελθόντων ετών. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μεταβίβαση οχήματος ή διαγραφή του λόγω εξαγωγής, ενόσω έγινε χρήση του μέτρου, χωρίς να έχουν καταβληθεί τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, τότε επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο (διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας).

Άπαξ χρήση του δικαιώματος

Επισημαίνεται ότι η επιλογή χρονικού διαστήματος ενός ή τριών μηνών άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου εντός του έτους 2017 άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος. Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης, είτε για τον έναν είτε για τους τρεις μήνες, και ο κάτοχος επιθυμεί παρ’ όλα αυτά να άρει την ακινησία και πάλι, θα πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί για τον ένα ή τους τρεις μήνες.

Παραδείγματα

Έστω ότι ο κάτοχος του οχήματος του ανωτέρω παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90 ευρώ) αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30 ευρώ. Στη συνέχεια, μετά την παρέλευση των τριών μηνών ζητάει εκ νέου άρση της ακινησίας για το όχημά του, τότε ο εν λόγω κάτοχος πρέπει να καταβάλλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου το ποσού των 30 ευρώ που έχει ήδη καταβάλλει, ήτοι καταβάλλει 60 ευρώ.

Εάν ο ως άνω κάτοχος του οχήματος του παραδείγματος 2 (ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 90 ευρώ) αιτηθεί για τρεις μήνες άρση της ακινησίας και καταβάλει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας ύψους 30 ευρώ και ενδιάμεσα αποφασίζει να το μεταβιβάσει/διαγράψει λόγω εξαγωγής, τότε επίσης πρέπει να καταβάλει τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας έτους 2017 αφαιρουμένου του ποσού των 30 ευρώ που έχει ήδη καταβάλει, ήτοι καταβάλλει 60 ευρώ.

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°