Τι αλλάζει για οχήματα από άλλο κράτος Ε.Ε. και απαλλαγές από 1/2.

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Νέα διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή, από την 1η Φεβρουάριου, για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ στις περιπτώσεις απόκτησης αυτοκινήτων από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μεταβιβάζονται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα. Το νέο καθεστώς καθορίζεται με την υπ’ αριθμ.ΔΕΦΚΦ/ Δ1189980 ΕΞ/ 30.12.2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλά, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1 Καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από δικαιούχα απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπα, τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικής απόκτησης από εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων εγκατεστημένη στη χώρα μας, παραλαμβάνονται με την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας: Κατά τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 128 και 130 του ν. 2960/2001 χρόνο, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακό αρχή την ίδια χρονική στιγμή:

  1. Δήλωση ΕΦΚ από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων που πραγματοποίησε την ενδοκοινοτική απόκτηση, για την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας που διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2859/2000, με βάση το φορολογικό στοιχεία που αφορά την ενδοκοινοτική απόκτηση. Στην περίπτωση αυτή δεν οφείλεται τέλος ταξινόμησης και δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων.
  2. Δήλωση ΕΦΚ από τον δικαιούχο απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πρόσωπο για τη χορήγηση της κατά περίπτωση προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις απαλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται ΦΠΑ προς καταβολή στην τελωνειακή αρχή. Με τη δήλωση ΕΦΚ συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δικαιολογητικά. Επιπλέον, προσκομίζεται και το φορολογικό στοιχείο το οποίο εκδόθηκε από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων προς το δικαιούχο απαλλαγής πρόσωπο και αφορά την παράδοση του αυτοκινήτου στο εσωτερικό της χώρας και στο οποίο περιλαμβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων
  3. Η δήλωση ΕΦΚ που υποβάλλεται από την εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων παραμένει σε εκκρεμότητα, μέχρι την έκδοση Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων επ’ ονόματι του δικαιούχου απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης προσώπου.
  4. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και κατά την έξοδο των αυτοκινήτων οχημάτων από φορολογική αποθήκη κοινοτικών οχημάτων, για παράδοση σε δικαιούχα απαλλαγής από τέλος ταξινόμησης πρόσωπα και ο ΦΠΑ καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή με βάση τη φορολογητέα αξία, όπως διαμορφώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2859/2000

Άρθρο 2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Φεβρουάριου 2017

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°