Τι αλλάζει για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Μετά την απόφαση να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων με τις συναλλαγές του 2015 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2016, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε νέα απόφαση χθες με την οποία μεταθέτει τον χρόνο υποβολής των καταστάσεων για τις συναλλαγές του 2016 έωςτον Φεβρουάριο του 2017.

Η απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλάς λύνει επίσης τα χιλιάδες μικροπροβλήματα που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διασταύρωση των καταστάσεων που υπέβαλαν οι λήπτες και οι εκδότες των τιμολογίων. Έτσι, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ»

Το πλήρες κείμενο της υπ. αρ ΠΟΛ. 1051/2016 απόφασης είναι το ακόλουθο:

Έχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

  1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β’ και γ’ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουάριου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ’ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν»

  2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ»

  3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν»

Alfred - 360°