Τι αλλάζει στους φορο-ελέγχους

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
Τι αλλάζει στους φορο-ελέγχους

«Σήμα» για αλλαγή του μίγματος επιλογής και προτεραιοποίησης των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2017.Στο «στόχαστρο» υποθέσεις υψηλής παραβατικότητας και εισπραξιμότητας.

Αλλάζει το μίγμα επιλογής και προτεραιοποίησης των ελέγχων που θα διενεργήσει εντός του τρέχοντος έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βασικό στόχο την ουσιαστικότερη απόδοση των ελέγχων στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2017, έχουν προγραμματιστεί 3.500 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και 19.800 μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από ης ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων), ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου) και ΔΥΟ.

Με βάση εξάλλου το σχέδιο της ΑΑΔΕ, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, το 60% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016), ενώ πλέον με βάση τις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ οι προϊστάμενοι των Κέντρων Ελέγχου και των ΔΟΥ έχουν την ευθύνη για να προχωρήσουν με ταχύτατες διαδικασίες οι έλεγχοι

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, οι εν λόγω αλλαγές που έρχονται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, κρίνονται αναγκαίες λόγω της ανάγκης αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κίνδυνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Προς την κατεύθυνση εξάλλου του εντοπισμού, της ανάλυσης και της αξιολόγησης κινδύνων αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά η σχετική μελέτη, η οποία συντάχθηκε διακεκριμένα ανά ελεγκτική υπηρεσία σε ομάδες φορολογούμενων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. ΔΕΛΑ/1057280ΕΞ/12.4.2017 απόφασης, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΕΛ Β’ 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, έχει ως εξής:

Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 (ΦΕΚΒ’ 4270/2016) απόφασης του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού των μερικών και πλήρων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017 κατά προτεραιότητα, από ης Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π και Δ.Ο.Υ., προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτημα I της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2017. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2017, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα, ήτοι 60% έναντι 40% αντίστοιχα

Σε κάθε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης

Το αρχείο των “Προτεραιοποιημένων υποθέσεων 2017” αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σταδιακά ανά ελεγκτική υπηρεσία.

4. Οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιμένων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 της παρούσας, υποχρεούνται, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητά της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για υποθέσεις που δημιουργήθηκαν από τις 16/3/2017 μέχρι την ανάρτηση στην εφαρμογή Elenxis των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, καθώς και για υποθέσεις που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και οι οποίες δεν απεικονίζονται στο ΟΠ.Σ. Elenxis (όπως Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του ΣΑ.Ο.Ε., προσαύξησης περιουσίας). Προς τούτο συνεκτιμώνται ενδεικτικά η γενεστουργός αιτία (όπως Εισαγγελική Παραγγελία που δεν προτεραιοποιείται ή δεν εμφανίζεται ως τέτοια στο ΟΠ.Σ. Elenxis), η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης, η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης.

5. Ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, ολοκληρώνονται άμεσα:

  • Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις των Υ.Ε.Δ.Ε.Ε
  • Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων
  • Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας
  • Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο ΟΙΙΣ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της παρούσας
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων
  • Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης

Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία μερικών ελέγχων, πλην αυτών της περίπτωσης (ν)

6. Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μοριοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος I της παρούσας και αναταξινομούνται στον κατάλογο των προτεραιοποιημένων υποθέσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν και του βαθμού εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προτεραιοποιημένων υποθέσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και για τις νέες υποθέσεις.

7. Η Διεύθυνση Ελέγχων δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους Προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.

8. Στο παράρτημα Π της παρούσας δίνονται οδηγίες προς πς ελεγκτικής υπηρεσίες για την εφαρμογή των ανωτέρω οριζομένων

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°