ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Δευτέρα 6 Μαΐου 2019
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Επίσης, συμπληρώνεται και το σχετικό πεδίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση ότι πρόκειται για ανήλικα εξαρτώμενα τέκνα που είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης και υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ανήλικου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση

Συμπληρώνονται τα στοιχεία των υπόψη προσώπων, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή τα 6.000 ευρώ αν παρουσιάζουν αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή. Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, ενώ για τα στρατευμένα τέκνα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και τον βαθμό συγγένειας. Επισημαίνεται ότι για όλα τα ανωτέρω πρόσωπα ζητούνται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι συνοικούν με τον φορολογούμενο και ότι το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα πιο πάνω ποσά

Στην περίπτωση που οι έγγαμοι επιλέξουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και προκειμένου να τύχουν και οι δύο της μείωσης του άρθρου ι6 του ΚΦΕ, συμπληρώνουν και οι δύο τον πίνακα αυτό

Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στον Υποπίνακα 8.1 συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ των τέκνων που είναι εξαρτώμενα μέλη

Αν τα παραπάνω εξαρτώμενα μέλη είναι άνω των ι8 ετών, τότε η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση, για τα εξαρτώμενα τέκνα κάτω των ι8 ετών αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, ενώ η αναγραφή του ΑΦΜ τους είναι υποχρεωτική εφόσον τους έχει αποδοθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ δεν είναι υποχρεωτική ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΓΝΠΣΤΟΠΟΙΗΙΟΥΝ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΟΥ μόνο στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τον ΑΜΚΑ των εξαρτωμένων μελών τους, και στις περιπτώσεις αυτές η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα

Ειδικά για τα ανήλικα τέκνα σας, γράψτε «Ναι» ή «Οχι», ανάλογα με το αν είναι ή όχι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης

Στον Υποπίνακα 8.2 συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ των προσώπων που σας βαρύνουν και συνοικούν μαζί σας

Επίσης, συμπληρώνεται η συγγένεια που έχουν μαζί σας ή με τη σύζυγό σας, κατά περίπτωση

► Κωδικοί 003-004: Συμπληρώνεται ο αριθμός των τέκνων που έχετε αναφέρει στον Υποπίνακα 8.1. Για παράδειγμα, αν στον Υποπίνακα 8. ι έχετε συμπληρώσει τα ονόματα τριών (3) τέκνων, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 συμπληρώνεται ο αριθμός «3». Αν ένα από τα τέκνα αυτά είναι της συζύγου από προηγούμενο γάμο, στο λευκό τετραγωνίδιο μετά τον κωδικό 003 συμπληρώνεται ο αριθμός «2» και μετά τον κωδικό 004 ο αριθμός «ι» κ.λπ.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Alfred - 360°