Τι ισχύει για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ του 2017

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018
Τι ισχύει για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ΜΥΦ του 2017

ΜΥΦ, ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΟ-εφιάλτης για τους επαγγελματίες και τους λογιστές. Πίεση ημερομηνιών για υποβολές, διασταυρώσεις, ελέγχους... Ένας εφιάλτης που θα θέλαμε πολύ άμεσα να πάψει να υφίσταται μόνιμα, αλλά τελικά δόθηκε «παράταση».. μόνιμη... ενός μήνα για την προθεσμία της υποβολής αυτών και όχι πλήρης απαλλαγή της υποχρέωσης αυτής όπως θα θέλαμε. Συγκεκριμένα, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τα τιμολόγια της χρήσης του 2017 ήταν έως 28/2/2018 και αυτό άλλαξε. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 23-02-2018, δελτίο Τύπου ορίζει ότι οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, με βάση την ΠΟΑ. 1022/7.1.2014, που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν

Σχετικά με τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί από τον επαγγελματία τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε υποβολή και αντιστοίχους διορθώσεις όπου χρειάζεται πέραν της 28ης Φεβρουάριου που ήταν η καταληκτική αρχική ημερομηνία. Σε περίπτωση που δεν γίνει υποβολή, το πρόστιμο που προβλέπεται για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι 100 ευρώ.

Βάσει της πολυγραφημένης ΠΟΛ. 1022/2014 με θέμα «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» ορίζεται όχι κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ Ν. 2859/2000, υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών Taxis, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών μηχανογραφικά ή χειρόγραφα. Βεβαίως τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας αυτόν τον ΑΦΜ εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή στον όμιλο όπου ανήκουν έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ ν. 2859/2000.

Υπάρχουν όμως και συναλλαγές οι οποίες δεν καταχωρίζονται στις καταστάσεις ΜΥΦ. Τέτοιες συναλλαγές είναι οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, τα ενοίκια των ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, οι πωλήσεις των εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων ΑΠΕ και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

Επίσης, οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, οι συνδρομές και οι δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία δηλαδή αποδείξεις είσπραξης, οι συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην των προμηθειών των πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τα τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην των καταβαλλόμενων προμηθειών των πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, η αξία της εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, τα έξοδα μισθοδοσίας, δηλαδή συγκεκριμένα οι μισθοί, τα ημερομίσθια και οι συντάξεις.

Επιπλέον οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης όπως στον ΕΦΚΑ κ,λπ., τα γραμμάτια προκαταβολής και προείσπραξης δικηγορικών συλλόγων, τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κ.λπ. στα μέλη τους.

Ακόμη δεν καταχωρίζονται στις καταστάσεις ΜΥΦ τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι πωλήσεις λαχείων.

Τα φορολογικά στοιχεία του ηλεκτρικού ρεύματος υποβάλλονται από τους λήπτες των παραστατικών στην κατάσταση προμηθευτών συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου εκδότη. Στις ΜΥΦ συγκεντρωτικές καταστάσεις καταχωρίζονται ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή, το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων, η αξία της συναλλαγής προ ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τις συναλλαγές αυτές και η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο, το τελευταίο αφορά μόνο τους προμηθευτές.

Επαγγελματίες και λογιστές πάρτε ανάσα, όσοι δεν έχετε ακόμα ετοιμάσει ή δεν έχετε ανεβάσει στο Taxis τις ΜΥΦ για τις συναλλαγές του 2017, υπάρχει πλέον χρόνος έως τέλος Μαρτίου 2018, αλλά προσοχή μην παρέλθει η ημερομηνία αυτή γιατί σε εκπρόθεσμη υποβολή το πρόστιμο είναι 100 ευρώ.

Καλή δύναμη σε όλους, καλή υποβολή και καλή διασταύρωση!

· Αποκλίσεις και διορθώσεις - τροποποιήσεις Κατόπιν της υποβολής ίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών ΜΥΦ, αυτές διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους λογαριασμούς των υπόχρεων προσώπων στο Taxis, δηλαδή στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου ίου επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν, με βάση το νέο δελτίο Τύπου της ΑΜΕ και όσα ορίζονται ότι ισχύουν βάσει αυτού. Δεν απαιτείται η διόρθωση ίων αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Alfred - 360°