Το νέο Ε3 διευκολύνει τους φοροελέγχους

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Τρεις νέους κωδικούς, που αφορούν ποσοστά μικτού κέρδους επί των πωλήσεων, επί του κόστους, αλλά και τα ποσοστά καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων, καλούνται φέτος να συμπληρώσουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες στην «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα»-Έντυπο Ε3.

Τρεις νέους κωδικούς, που αφορούν ποσοστά μικτού κέρδους επί των πωλήσεων, επί του κόστους, αλλά και τα ποσοστά καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων, καλούνται φέτος να συμπληρώσουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες στην «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα»-Έντυπο Ε3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη των νέων κωδικών κρίθηκε αναγκαία από ης φορολογικές αρχές στο πλαίσιο υλοποίησης των νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου που τίθενται σε εφαρμογή για τον εντοπισμό του «μαύρου» χρήματος ή την απόκρυψη εισοδημάτων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι με τη μέθοδο της αρχής των αναλογιών θα προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με ης έμμεσες μεθόδους, τότε ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Επισημαίνεται οτι με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου, ενώ τα έσοδα αυτά λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες
Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων Με την υιοθέτηση των νέων σύγχρονων τεχνικών ελέγχου, εκτός από τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, στόχος της κυβέρνησης είναι όπως καταργηθούν σταδιακά τα τεκμήρια, αφού θα καταστεί δυνατή η αντικατάσταση των πλασματικών εισοδημάτων από την εφορία.

Από την άλλη πλευρά, πέρα από την προσθήκη των εν λόγω κωδικών, το φετινό έντυπο Ε3 δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με αυτό του 2019, και στο οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλούνται να καταγράψουν αναλυτικά τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, όπως επίσης και αναλυτικά τις εισπράξεις τους, καθώς και τις παροχές στους εργαζόμενους που απασχολούν.
Με την έκδοση του νέου εντύπου Ε3 ουσιαστικά αρχίζει να μετρά και αντίστροφα ο χρόνος υποβολής και των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από το σύνολο των φορολογουμένων, ο οποίος τοποθετείται στις αρχές Μαρτίου με, εκτός απροόπτου, λήξη της προθεσμίας στις 30 Ιουνίου.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. Α.1020/ 10.2.2020 απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενό της «Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα», έντυπο Ε3, έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη κλπ, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

1.    Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα τον τύπο και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» (έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.
2.    Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με ης εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
3.    Σης περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
4.    Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
5.    Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).
6.    Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
7.    O υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
8.    Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας ΔΥΟ.
9.    Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
10.    Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.
11.    Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται σης ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υπόλοιπες ναυτιλιακές εταιρείες οποιοσδήποτε νομικής μορφής που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 27/1975.
12.    Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.
 

Alfred - 360°