Το νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων

Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
Το νέο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων

Φορολογικές απαλλαγές, σταθερό φορολογικό συντελεστή για 12 έτη, ταχεία αδειοδότηση, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων και επιχορήγηση, τόσο για ερευνητικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, προβλέπει το νέο πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη.

Το νέο πλαίσιο, που θα τεθεί σε ισχύ από την ψήφισή του έως και το τέλος του 2025, εκτός από τις δύο κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που ορίζονται με βάση το ποσό της επένδυσης και τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, εισάγει τους ορισμούς των «εμβληματικών επενδύσεων», «τις στρατηγικές επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης» και τις «αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά κίνητρα παρέχονται για τις επενδύσεις εντός των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), ενώ σε ό,τι αφορά τον προηγούμενο νόμο (3894/2010) αυτός παύει να ισχύει με την έναρξη ισχύος του νέου.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, ως Στρατηγικές Επενδύσεις νοούνται οι επενδύσεις ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την υψηλή προστιθέμενη αξία, οι οποίες λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία μπορούν να επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής εντάσεως για την αύξηση της απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης και με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Στρατηγικές Επενδύσεις 1: Πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης

Συγκεκριμένα τα κίνητρα για την κατηγορία αυτή είναι τα εξής:

■ Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών για την εξυπηρέτηση της επένδυσης και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους,

■ Σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη,

■ Ταχεία αδειοδότηση εντός 45 ημερών.

Β. Στρατηγικές Επενδύσεις 2: Πρόκειται για τις επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 100 νέες θέσεις εργασίας ή των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για την περίπτωση των επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανίας, οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 75 νέες θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 30 εκατ. ευρώ. Για την περίπτωση επενδύσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) οι επενδύσεις πρέπει να δημιουργούν τουλάχιστον 50 θέσεις εργασίας ή ο συνολικός προϋπολογισμός τους να είναι άνω των 25 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης

Συγκεκριμένα σε αυτές τις κατηγορίες επενδύσεων παρέχονται τα κίνητρα:

■ Της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και της φοροαπαλλαγής,

■ Της ταχείας αδειοδότησης,

■ Της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%,

■ Της ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων, όπως για την πρόσληψη εργαζομένων και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης,

Γ. Εμβληματικές Επενδύσεις: Πρόκειται για τις επενδύσεις που υλοποιούνται από διακεκριμένες, διεθνούς φήμης νομικές οντότητες που κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στον κλάδο τους. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 3, 4 και 5, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

Δηλαδή παρέχονται τα κίνητρα:

■ Της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και της φοροαπαλλαγής,

■ Της ταχείας αδειοδότησης,

■ Της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 20%, ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει το 40%. Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%,

■ Της ενίσχυσης, δηλαδή επιχορήγησης δαπανών, όπως για την πρόσληψη εργαζομένων και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Δ. Στρατηγικές Επενδύσεις Ταχείας Αδειοδότησης: Πρόκειται για τις επενδύσεις, οι οποίες δημιουργούν τουλάχιστον 20 νέες θέσεις εργασίας και των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός είναι άνω 20 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

Δηλαδή παρέχονται τα κίνητρα της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, η φορολογική απαλλαγή και της ταχείας αδειοδότησης.

Ε. Αυτοδίκαια Εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις, όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΓΓ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)». Οι στρατηγικές επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν να λάβουν τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4, διαζευκτικά ή σωρευτικά και κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα της επένδυσης.

Στην κατηγορία αυτή, παρέχονται επίσης τα κίνητρα της σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη, της φορολογικής απαλλαγής και της ταχείας αδειοδότησης.

Όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ A’ 103) περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα εφαρμόζονται ως προς συγκεκριμένα, κατ’ ανώτατο αριθμό δέκα, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες τις κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων. Τα στελέχη αυτά, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδημά τους που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, για όσο διάστημα υφίσταται η εργασιακή σχέση με τον φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει επίσης τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, στον βαθμό που αυτός ή αυτή δεν ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τα εξαρτώμενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4172/2013

Τέλος, προβλέπει ότι επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 και η αξιολόγησή τους από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορούν κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης να αξιολογούνται, να εντάσσονται στη Διαδικασία Στρατηγικών Ιδιωτικών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται κατά τις διατάξεις του νέου νόμου

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°