Τροπολογία για τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019

Με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα" επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων.

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις και η αιτιολογική τους έκθεση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ρυθμίσεις του υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...

Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170)

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), που αφορούν στη διαφύλαξη ως απόρρητων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων.

Ειδικότερα:

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 τροποποιείται η περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και καθορίζεται ο σκοπός χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών που δύνανται να αποκαλύπτονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στη βάση και του εντοπισμού των πηγών αποπληρωμής των απαιτήσεων των φορολογουμένων προς αυτούς.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2, προτείνεται η εξαίρεση από τον περί απορρήτου περιορισμό της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, ορισμένων στοιχείων και πληροφοριών στοιχείων μητρώου φορολογούμενων, τα οποία συνιστούν δεδομένα πληροφοριακού χαρακτήρα, αναγκαία για την επικαιροποίηση των σχετικών αρχείων των προσώπων των περιπτώσεων (ε) και (ιστ) της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της Φορολογικής Διοίκησης με τα πρόσωπα αυτά, ως προς την ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων.

Με τις διατάξεις της παρ. 3 προτείνεται, προς διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (Α' 138), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η χορήγηση προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ, καθώς και συγκεντρωτικών στοιχείων, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013, σχετικά με τον τρόπο χορήγησης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων για την αποκάλυψη αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση σε τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο...

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3867/2010

Με την προτεινόμενη διάταξη του παρόντος άρθρου προστίθεται ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, ως μέλος του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ανωτέρω Συμβουλίου, ήτοι τον Υπουργό Οικονομικών, επί περιπτώσεως μη ορισμού Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Τέλος, λόγω του άρτιου αριθμού των μελών του ανωτέρω συλλογικού οργάνου, προβλέπεται ότι σε περίπτωση ισοφηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...

Τροποποιήσεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170)

1. Στο τέλος της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «ή / και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεων τους.»

2. Μετά την παρ. ΙΑ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:

«1Β. Από τον περιορισμό της παραγράφου 1, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων:

α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).»

3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής :

«Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (Α' 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδομένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουμένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.»

Άρθρο...

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3867/2010

Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α'128), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :

«2. Το Σ.Σ.Ε είναι οκταμελές: Μέλη του Συμβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή, σε περίπτωση μη ορισμού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ' ύλην αρμόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή, εάν δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη χρηματοοικονομική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

 

Alfred - 360°