Τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και άλλες διατάξεις

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Τροπολογία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 1 επιχειρείται η περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (Ά 62), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω της πρόβλεψης της υπαγωγής των οφειλών έως 31.12.2018. Με τις παραγράφους 1-5 προβλέπεται η υπαγωγή των οφειλών αυτών, ενώ με την παράγραφο 6 θεσμοθετείται μεταβατική διάταξη, ώστε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επαναϋποβολής αιτήσεων που κηρύχθηκε η διαδικασία ως άκαρπη, εφόσον έχουν οφειλές το 2018.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 επεκτείνεται η δυνατότητα για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών στις εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 3869/2010 έως την 31η Μαΐου 2019.

Με τη διάταξη του άρθρου 3 ρητά προβλέπεται ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. όπως έχει μετονομαστεί με τον ν. 4608/19 (Α' 66) η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δεν καταβάλλει τόκους υπερημερίας σε περιπτώσεις καταπτώσεων εγγυήσεων υπέρ πιστωτικών ιδρυμάτων λόγω της καθυστερημένης καταβολής της σχετικής εγγυοδοτικής υποχρέωσης.

Με το άρθρο 4 επιτυγχάνεται η απλοποίηση της διαδικασίας σχετικά με την είσπραξη και απόδοση εισφοράς σε χρήμα υπέρ της ΕΑΝΕΠ, για την υλοποίηση έργων υποδομής εντός καθορισμένων Επιχειρηματικών Πάρκων, που ρυθμίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.3982/2011 και της αρ.πρωτ. Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/17-5-2017 (Β'1722) απόφασης. Μέχρι σήμερα η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία έχει επιφέρει σοβαρότατες καθυστερήσεις στην απόδοση των χρημάτων στην ΕΑΝΕΠ και κατ' επέκταση στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομής.

Προκειμένου να επιτευχθεί απλοποίηση και επιτάχυνση αυτής, με το άρθρο 99 του ν.4605/2019 (Α'52) προβλέφθηκε στο εξής η κατάθεση των χρημάτων της προβλεπόμενης εισφοράς από τους υποχρέους ιδιοκτήτες απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΑΝΕΠ και όχι μέσω των ΔΟΥ ως ίσχυε.

Ωστόσο, δυνάμει της Φ/Α.6.9/12485/946/2013 (Β'2872) απόφασης, έχει ήδη συγκεντρωθεί στον ΚΑΕ 3541 (μέχρι 31.12.2018) και στον ΑΛΕ 1140906001 (από 1.1.2019) ένα σημαντικό ποσό από τις εισφορές σε χρήμα, το οποίο, αν και ο ΚΑΕ καθορίστηκε κοινός για όλα τα Πάρκα που θα εγκριθούν, αφορά στο σύνολο του το ΕΠ Βαμβακιάς με δικαιούχο την «Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας Α.Ε.». Σημειώνεται ότι για να καθοριστεί η εισφορά σε χρήμα προηγείται η έγκριση της πράξης εφαρμογής του Πάρκου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το στάδιο αυτό για τα Πάρκα δυνάμει του ν.3982/2011 έχει ολοκληρωθεί μόνο για το ΕΠ Βαμβακιάς Ελευσίνας.

Για το λόγο αυτό, για τα ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί μέχρι σήμερα προς είσπραξη στον ΚΑΕ 3541 «Έσοδα υπέρ ΕΑΝΕΠ από εισφορές σε χρήμα για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων (αρ. 52 παρ. 6 ν.3982/2011)», καθώς και στον ΑΛΕ 1140906001 «Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα», υπέρ της ΕΑΝΕΠ Βαμβακιάς Ελευσίνας κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη εξαιρετικής διάταξης, προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες απόδοσης που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, για το Επιχειρηματικό Πάρκο Ελευσίνας. Συγκεκριμένα προβλέπεται κατά παρέκκλιση της Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/2017 (Β'1722) απόφασης, ότι η διαδικασία απόδοσης σε όλα τα στάδιά της γίνεται με μόνο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την οποία προκύπτει το συνολικό ποσό των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία για κάθε διαχειριστική περίοδο. Ως διαδικασία απόδοσης νοείται η εγγραφή σε ύψος, η ανάληψη δέσμευσης πίστωσης, η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής. Κατά τα λοιπά της διαδικασίας που δεν σχετίζονται με απαιτούμενα δικαιολογητικό και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ.

Alfred - 360°