Τσουχτερά πρόστιμα για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017
Τσουχτερά πρόστιμα για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Το ποσό των 15.463.664 ευρώ καλούνται να καταβάλουν άμεσα 40.120 ιδιοκτήτες IX. αυ­τοκινήτων οι οποίοι «ξέχασαν» να πληρώσουν τα τέλη κυκλο­φορίας των οχημάτων τους για τις χρονιές από το 2013 έως και το 2017.

Οι εν λόγω ιδιοκτήτες έπεσαν στα «δίχτυα» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ύστε­ρα από σχετικές διασταυρώσεις που διενεργήθηκαν και αφο­ρούσαν, σε πρώτη φάση, τον έλεγ­χο οχημάτων που έχουν ταξινο­μηθεί από το 2010 έως και το 2016.

Από τους συγκεκριμένους ελέγχους βεβαιώθηκαν 89.225 οχήματα που ανήκουν σε 40.120 ΑΦΜ και διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν καταβληθεί τέλη κυκλο­φορίας ύψους 8.168.213 ευρώ.

Στους εν λόγω ιδιοκτήτες μά­λιστα επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόστιμα, που φθάνουν τα 7.295.451 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό οφει­λής να ανέρχεται σε 15.463.664 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανα­κοίνωση της ΑΑΔΕ, ότι οι συγ­κεκριμένοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν ήδη τη δυνατότητα ενη­μέρωσης μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφό­ρηση» του TAXISnet, ενώ θα λά­βουν και e-mail για τα ποσά, που πρέπει να πληρώσουν.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ως άνω βεβαιώσεις τελών κυ­κλοφορίας αφορούν οφειλέτες που ακόμα και σήμερα εμφανί­ζονται στο TAXISnet ως κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε επόμενο στά­διο, οπότε και θα γίνουν αντί­στοιχες διασταυρώσεις για οχή­ματα που έχουν ταξινομηθεί πριν από το 2010, για οφειλόμενα τέ­λη κυκλοφορίας πριν από το 2013 και για οφειλέτες που σήμερα δεν εμφανίζονται ως κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων.      

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°