Ξεκινά το πρόγραμμα για να ενταχθούν 40.000 «μπλοκάκια» στο μισθολόγιο

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017
Ξεκινά το πρόγραμμα για να ενταχθούν 40.000 «μπλοκάκια» στο μισθολόγιο

Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών μέχρι 350 ευρώ τον μήνα για 40.000 εργαζόμενους θα μπορούν να έχουν οι εργοδότες που θα αποφασίσουν να μετατρέψουν τους αμειβόμενους με μπλοκάκι σε μισθωτούς και να τους εντάξουν στο μισθολόγιό τους, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επισημαίνεται ότι η νέα ρύθμιση προβλέπει και την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν στο δώρο Χριστουγέννων με έως 350 ευρώ, καθώς και την επιδότηση με έως 175 ευρώ της καλοκαιρινής άδειας καθώς και του δώρου του Πάσχα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο 2018 - 2020 και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ με το ποσό των εκατόν πενήντα έξι εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων ευρώ (156.800.000,00). Η κατανομή των κονδυλίων ανά έτος είναι η ακόλουθη:

Για το έτος 2018:60.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2019:60.000.000 ευρώ.

Για το έτος 2020:36.800.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και απασχολούν αμειβόμενους εργαζόμενους με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών.

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες δέσμευση του εργοδότη ότι θα διατηρήσει τις υπάρχουσες -πριν από την επιδότηση- θέσεις εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε μείωση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Ουσιαστικά η επιδότηση μπορεί να καλύψει πλήρως το μη μισθολογικό κόστος των εργοδοτών για αμειβόμενους με μισθούς έως και 1.400 ευρώ μικτά. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η σχετική πρόσκληση του προγράμματος για την επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών θα δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ.

Εργαζόμενοι με μπλοκάκι σε δύο εργοδότες

1. Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής: α) σε μείωση του προσωπικού της και β) οε μείωση των αποδοχών των δυνητικά ωφελούμενων όπως αυτές εμφανίζονται στη σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών η οποία έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ.

Η ανωτέρω πρώτη προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα, ενώ η δεύτερη προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα μέχρι την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:

α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης και γ. η εθελούσια έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης με αναζήτηση του αναλογούντος ποσού επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις που αποκλείονται

1. Τα ΚΓΕΛ, ΚΤΈΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά

2. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων

3. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια)

4. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών)

5. Τα νυχτερινά κέντρα και οι εποχικές επιχειρήσεις

6. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ ασφαλιστές, λογιστές, πολικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι

▼ Ωφελούμενοι του Προγράμματος επιδότησης εργοδοτικών εισφορών είναι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών εργαζόμενοι σε δύο (2) εργοδότες κατά ανώτατο όριο, ασφαλιζόμενοι στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΕΓΑΠ-ΜΜΕ, εφόσον υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η ασφάλισή τους εντάσσεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.

β) Η σύμβαση με τις αντισυμβαλλόμενες δικαιούχους επιχειρήσεις της παραπάνω παραγράφου βρίσκεται σε ισχύ και έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

γ) Να μετατραπεί η παραπάνω σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, δ) Δεν παρείχαν εξαρτημένη εργασία στον ίδιο εργοδότη το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Διαδικασία και στοιχεία

▼ Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος, π ρο βαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ4ΚΑ/ΕΓΑΜ.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες έπειτα από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°