Ξεκινάει η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015
Ξεκινάει η ηλεκτρονική αποστολή κατασχετηρίων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Με την εγκύκλιο 50/2015 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τίθεται σε παραγωγική λειτουργία η α' φάση του έργου «Κοινοποίηση κατασχετηρίων εγγράφων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας Πιστωτικών Ιδρυμάτων και υποβολή Δήλωσης Τρίτου αυτών με ηλεκτρονικά μέσα», κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρ. 30-34 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτά ισχύουν μετά την πρόσφατη τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου τρίτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.85 7-4-2014) και μετά την προσθήκη του άρθρου 30Β με τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν.4170/2013 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.163/12-7-2013), καθώς και της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 (ΦΕΚ τ.Β' αρ.417/24-3-2015) σχετικής Απόφασης Διοικητή.

Από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η κοινοποίηση των κατασχετηρίων εγγράφων, η παραλαβή των εκθέσεων επίδοσης αυτών καθώς και η αποστολή των Δηλώσεων Τρίτου, πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω ανταλλαγής κρυπτογραφημένων και ψηφιακά υπογεγραμμένων μηνυμάτων, εντός των προβλεπόμενων, κατά τις διατάξεις των προαναφερθέντων διατάξεων, προθεσμιών.

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων «ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ» και όχι με απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με τα ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (εφεξής Π.Ι.).

• «ΚΟΜΒΟΣ ΚΕΑΟ»: η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Ε.Α.Ο. (με την παράλληλη συνδρομή της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), μέσω του οποίου πραγματοποιείται η συγκέντρωση, αποστολή και διαχείριση των κατασχετηρίων καθώς και των υποβαλλόμενων Δηλώσεων Τρίτου και τυχόν κατασχεθέντων ποσών,

• «ΚΟΜΒΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΚΟΜΒΟΣ Π.Ι.): η ανώνυμη εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαβίβαση των κατασχετηρίων, των εκθέσεων επίδοσης και των Δηλώσεων Τρίτου, μεταξύ του «ΚΟΜΒΟΥ ΚΕΑΟ» και των Π.Ι. και

• «ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» (εφεξής ΚΟΜΒΟΣ ΑΠΟΔ. Π.Ι.)\ η ανώνυμη εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε./ΔΙΑΣ Α.Ε., μέσω του οποίου αποδίδονται τυχόν κατασχεθέντα από τα Π.Ι. ποσά.

Καινοτόμα στοιχεία της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας αποτελούν:

• Η αντικατάσταση της χειρόγραφης υπογραφής των κατασχετηρίων με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ. 3 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ τ.Α' αρ. 138/16-6-2011).

• Η έκδοση, σε περίπτωση οφειλετών Νομικών Προσώπων, και μεμονωμένου κατασχετηρίου ανά ΑΦΜ αλληλέγγυα ευθυνόμενου φυσικού/νομικού προσώπου για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του οφειλέτη Νομικού Προσώπου, κατά την έννοια των πρόσφατων διατάξεων του άρ. 31, περί αλληλέγγυας ευθύνης, του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α' αρ.32 21-3-2015), όπως κάθε φορά ισχύουν.

• Η απόδοση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ τυχόν κατασχεθέντων χρηματικών ποσών με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (εφεξής Τ.Ο.Κ), η οποία αποτελεί έναν μοναδικό κωδικό αριθμό μονοσήμαντα συνδεόμενο με τον Πίνακα Χρεών του κατασχετηρίου, κατά την έννοια της περίπτ. Γ, του άρ. 1 της υπ' αρ. Γ31/82/4.3.2015 Απόφασης Διοικητή.

Alfred - 360°