Χωρίς πρόστιμο 100 ευρώ η αλλαγή ΚΑΔ

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

Στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι και η διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κ.λπ.) εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και συνεπώς κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο των 100 ευρώ ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 2231/23.1.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με τη μη επιβολή προστίμου 100 ευρώ για αλλαγή ΚΑΔ και τη μετάβαση σε ευρύτερη κατηγορία.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°