Χρηματοδοτήσεις

Προσφέρουμε Υψίστης Ποιότητας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων!

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, αλλά και στη μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ, συμβάλλουν σημαντικά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τα οποία διαθέτουν πόρους στη χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του.

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, στοχεύοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Επιλέξιμες για να υποβάλλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Οι χρηματοδοτήσεις λαμβάνουν χώρα με τη μορφή δανείων, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
  • Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Στη Revival, προσδιορίζουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, χαρτογραφώντας τα στρατηγικά επενδυτικά σχέδια τους και τη σκοπιμότητα τους. Προσφέρουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα και ενεργά επιχορηγούμενα δανειακά προγράμματα, αξιοποιώντας βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης.

Ξεχωρίζουμε στην συμβουλευτική χρηματοδότησης καθώς σας καθοδηγούμε να επιλέξετε το πρόγραμμα χρηματοδότησης που ταιριάζει απόλυτα στην φύση και στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας και σας οδηγεί στη σωστή λήψη αποφάσεων.

Alfred - 360°