Υπενθύμιση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και άλλων θεμάτων, καταστάσεων πελατών προμηθευτών ημερολογιακού έτους 2015.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

1) Οι υπόχρεοι υποβάλλουν τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

2) Μετά τις τροποποιήσεις που έχει δεχθεί (15 στον αριθμό, αφορώντας τις προθεσμίες, τις περιόδους υποβολής κ.λπ.), η ΠΟΛ.1022/7.1.2014 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων αυτών για το ημερολογιακό έτος 2015, την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

3) Όλοι οι υπόχρεοι υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών (εσόδων) και προμηθευτών (εξόδων) με τριμηνιαία περίοδο (υποβάλλονται 4 τρίμηνα) εκτός από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα), τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα), τους μη υπόχρεους σε υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που υποβάλλουν τις δηλώσεις προμηθευτών (εξόδων)με ετήσια περίοδο (υποβάλλονται για όλο το έτος).

4) Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.ΥΔ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).

5) Με την ΠΟΛ.1240/29.10.2015 ορίστηκε πως για το ημερολογιακό έτος 2015, τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 30/11/2016.

6) Με την ΠΟΛ.1051/25.4.2016 ορίστηκε πως δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Alfred - 360°