Χρηματοδοτησεις

Προσφέρουμε Υψίστης Ποιότητας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων!

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής, αλλά και στη μείωση των ανισοτήτων ανάπτυξης στις περιφέρειες της ΕΕ, συμβάλλουν σημαντικά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τα οποία διαθέτουν πόρους στη χώρα μας μέσω του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του.

Τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα απευθύνονται σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους, στοχεύοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Επιλέξιμες για να υποβάλλουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Οι χρηματοδοτήσεις λαμβάνουν χώρα με τη μορφή δανείων, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)
 • Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Στη Revival, προσδιορίζουμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, χαρτογραφώντας τα στρατηγικά επενδυτικά σχέδια τους και τη σκοπιμότητα τους. Προσφέρουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα και ενεργά επιχορηγούμενα δανειακά προγράμματα, αξιοποιώντας βέλτιστες πηγές χρηματοδότησης.

Ξεχωρίζουμε στην συμβουλευτική χρηματοδότησης καθώς σας καθοδηγούμε να επιλέξετε το πρόγραμμα χρηματοδότησης που ταιριάζει απόλυτα στην φύση και στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας και σας οδηγεί στη σωστή λήψη αποφάσεων.

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Έργα Τουρισμού
0
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
0
Έργα Μεταποίησης

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: