Revival_logo

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Κεφάλαιο Κίνησης με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σε ποιούς απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με Κανονισμό 651/2014) κάθε νομικής μορφής, Αυτοαπασχολούμενους και μεμονωμένους επιχειρηματίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης και πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Δεν έχουν λάβει Εγγύηση της ΕΑΤ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (Α΄ και Β΄ Κύκλος).
 • Έχουν Κύκλο Εργασιών έως Ευρώ 1.000.000 κατά την 31.12.2019, εφόσον έχουν συσταθεί πριν την 31.12.2019,
 • Δεν θεωρούνται προβληματικές κατά την 31.12.2019. Επιπλέον, κατά την  31.12.2019 ή κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Δανειακής Σύμβασης δεν έχουν καθυστερήσει ή αθετήσει  πληρωμή για οποιοδήποτε άλλο δάνειο ή μίσθωση που χορηγείται είτε από την Τράπεζα είτε από άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 138/139), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης της ΕΕ ή του ΔΕΕ.
 • Δεν βρίσκονται σε Μη Συνεργαζόμενη Δικαιοδοσία.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση.
 • Εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έχουν λήξει ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των εν λόγω προγραμμάτων της Ε.Α.Τ. (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των ενενήντα (90) ημερών).
Για την περίπτωση επιχείρησης που έχει παρουσιάσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά σε σχέση με τα ανωτέρω, η Ε.Α.Τ. δύναται να εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19», εφόσον:
 • πρόκειται για Πρόγραμμα εγγυοδοσίας και δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της EAT ή
 • έχει εξοφλήσει πλήρως την οφειλή της πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή
 • εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Χρηματοδότηση Για επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020:
 • έως Ευρώ 250.000, ή
 • έως το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019,
όποιο από τα παραπάνω ποσά είναι μικρότερο. Για επιλέξιμες επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021
 • έως Ευρώ 250.000, ή
 • το ποσό που προκύπτει από τις ανάγκες ρευστότητας που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες σύμφωνα με τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό πλάνο.
όποιο από τα παραπάνω ποσά είναι μικρότερο. Προμήθεια Εγγύησης Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 παρέχεται έναντι προμήθειας υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Χαρακτηριστικά Προμήθειας Εγγύησης:
 • Υπολογίζεται μόνο επί του εγγυημένου ποσό του δανείου.
 • Ορίζεται σε ποσοστό τοις εκατό (%) ετησίως και αυξάνεται προοδευτικά ανάλογα με την διάρκεια του Δανείου.
 • Καταβάλλεται εφάπαξ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα,  κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και για τη συνολική διάρκεια αυτού.
 • Η Προμήθεια δύναται να επιχορηγηθεί από διαθέσιμα -για τον σκοπό αυτό- κονδύλια της Ε.Α.Τ. Η επιχορήγηση της προμήθειας σωρεύει με τις ενισχύσεις της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (2020/C 91 I/01/20.3.2020), όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει και έως του ποσού των Ευρώ 1.800.000 ανά επιχείρηση.
To «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19» από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προσφέρει: Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης:
 • για τη χρηματοδότηση δαπανών που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, το εμπορικό/ συναλλακτικό κύκλωμά της (ενδεικτικά αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, εμπορευμάτων/αποθεμάτων, αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών, γενικά έξοδα, κ.λπ.
Διάρκεια: 
 • έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
Ολική Εκταμίευση μέχρι 31.12.2021 Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δράσης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε περισσότερα!