Ταμειο Ανακαμψης & Ανθεκτικοτητας

Αξιολογούμε τα έργα και προγράμματα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και σας προτείνουμε τις ιδανικότερες εξατομικευμένες λύσεις, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την επιχείρηση σας!

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνιστά μία ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα, την οποία έχουμε εθνικό καθήκον να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Το Ταμείο αυτό είναι διαφορετικό, σε σχέση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του παρελθόντος, για τρεις λόγους:

 1. Ο πρώτος είναι ο χρόνος. Το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρώσει όλα τα έργα και επενδύσεις μέχρι το τέλος του 2026. Η αξιοποίηση των πόρων πρέπει, συνεπώς, να γίνει με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο.
 2. Ο δεύτερος είναι η πρωτοφανής δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων. Με τη χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, με τρόπο που να μην επιβαρύνει δημοσιονομικά, αλλά να κινητοποιεί χιλιάδες ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση στις δημόσιες επενδύσεις των ΣΔΙΤ.
 3. Ο τρίτος είναι ότι το Σχέδιο συνδυάζει για πρώτη φορά επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις δίνουν στο Σχέδιο μακροοικονομική και οικονομική ισχύ και οι μεταρρυθμίσεις αποτελεσματικότητα και προοπτική.

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο είναι τόσο σημαντικά, ώστε με σωστή αξιοποίηση μπορούν να αλλάξουν την πορεία της χώρας και να τη θέσουν σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης, ενισχύοντας την συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και δημιουργώντας εκατοντάδες χιλιάδες νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, που θα υπάρχουν όχι μόνο στη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διαθέσει δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων των κρατών-μελών. Ο στόχος είναι να μετριαστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των πράσινων και ψηφιακών μεταβάσεων.  

Προσφέροντας χρηματοοικονομική υποστήριξη μεγάλης κλίμακας για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ο μηχανισμός θα προετοιμάσει καλύτερα τα κράτη-μέλη για μια βιώσιμη ανάκαμψη.

Το Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς.  

Οι στόχοι του Ελλάδα 2.0 είναι οι εξής:

 • Περιορισμός οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19
 • Αντιμετώπιση υπαρχόντων παραγωγικών και επενδυτικών κενών
 • Ενίσχυση ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, βελτίωση οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας 

Τα οφέλη του Ελλάδα 2.0 είναι τα εξής:

 • Αλλαγή πορείας της χώρας σε τροχιά μόνιμης, δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης
 • Ενίσχυση συνοχής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • 180.000-200.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας μέχρι το 2026
 • Μόνιμη αύξηση στο ύψος του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7%

Ο Προϋπολογισμός του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχεται στο ποσό των 31,16 δισ. € ενώ οι Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι που Κινητοποιούνται σε 59,81 δισ. €.

Οι Πυλώνες επί των οποίων θα βασιστεί το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας είναι οι εξής:

 • Πυλώνας 1: Πράσινη Μετάβαση
 • Πυλώνας 2: Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Πυλώνας 3: Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή
 • Πυλώνας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Οι Εμβληματικές Επενδύσεις & Μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

 • Εξοικονομώ για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο
 • Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
 • Αναβάθμιση ερευνητικών κέντρων της χώρας
 • Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών
 • Μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία, και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων
 • Προώθηση της ηλεκτροκίνησης μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021. 

Η Revival, με την μακρόχρονη εμπειρία και την κατάρτιση των εξειδικευμένων της συμβούλων στα Αναπτυξιακά Προγράμματα, σας καθοδηγεί σε ολόκληρη την διαδικασία, από την αίτηση έως την τελική έγκριση του σχεδίου σας και την ανάλογη χρηματοδότηση που θα τονώσει σημαντικά τα έργα σας.

Ξεχωρίζουμε στην συμβουλευτική Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς κατανοούμε, πλήρως, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας, σε συνδυασμό με το σχέδιο σας, και σας καθοδηγούμε με τον καλύτερο και βέλτιστο τρόπο, ούτως ώστε να λάβετε τις καλύτερες αποφάσεις και να αποκομίσετε τα μεγαλύτερα οφέλη με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Προγράμματα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται…
Περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣΗ εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου…
Περισσότερα

Έξυπνη Μεταποίηση

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις Απευθύνεται ειδικά σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. Αντικείμενο/Στόχος: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ…
Περισσότερα

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών Σκοπός…
Περισσότερα

Γιατί εμάς;

Με οδηγό την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, εργαζόμαστε για να σας προσφέρουμε γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις με βασικό γνώμονα την ολιστική και εξατομικευμένη προσέγγιση.

Με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival:

 1. Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 2. Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 3. Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 4. Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 5. Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας
0
Έργα Τουρισμού
0
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
0
Έργα Μεταποίησης

Τι οφέλη αποκομίζετε με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Revival

 • Μειώνετε το λειτουργικό κόστος και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες
 • Επικεντρώνεστε στις σημαντικές, για την επιχείρησή σας, δραστηριότητες
 • Ανταποκρίνεστε πιο γρήγορα στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
 • Αποκτάτε ευκολότερη πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογία και δεξιότητες
 • Αυξάνετε την απόδοση της επιχείρησής σας

Κλείστε ραντεβού

Προγραμματίστε σήμερα ένα ραντεβού με τον αρμόδιο εξειδικευμένο Σύμβουλο.

Εμπιστευτείτε το έμπειρο προσωπικό της Revival για την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την επιχείρησή σας. Αν θέλετε να επιλύσετε ένα ζήτημα ή να αναπτύξετε περαιτέρω τις δραστηριότητές σας, κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας και οι εκπρόσωποί μας, θα σας αναπτύξουν τους τρόπους για να το επιτύχουμε.

Η Revival είναι μέλος: