Υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου για τα πλοία.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Σε εφαρμογή τίθεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πλοίων, στο πλαίσιο των στόχων και δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει εκπονηθεί. Ειδικότερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΑ Γ. Πιτσιλή (ΠΟΛ. 1022/20.2.2017) καθορίστηκε ο τόπος, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 φορολογικών ετών 2017 και μετά, καθώς και η υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 1.

1. Ορίζουμε ότι για τα φορολογικά έτη 2017 και μετά ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, ήτοι:

α) Που νηολογούνται με ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν.27/1975 και φορολογούνται με τον νόμο αυτό

β) Που νηολογούνται με σημαία Ε.Ε και ΕΟΧ πλην της ελληνικής του άρθρου 26α του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τον νόμο αυτό,

γ) Που νηολογούνται στην ελληνική σημαία μετά την έναρξη ισχύος του ν. 27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού αλλά και τις πράξεις νηολόγησης με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 και

δ) Που νηολογούνται με ξένη σημαία του άρθρου 26 του ν. 27/1975 τα οποία διαχειρίζονται ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975 και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας πλοίων του νόμου αυτού, καθώς και τις εκδιδόμενες πράξεις με βάση το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953, έχει όπως τα τέσσερα (4) υποδείγματα τα οποία επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2.         Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας, αρχικών και τροποποιητικών, γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτύου, στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet.

3.         Τα πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που καθίστανται νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με τη με αριθμό ΠΟΛ. 1178/7.12.2010 (ΦΕΚΒ 1916) απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Η υποβολή των αναφερόμενων δηλώσεων γίνεται με τους κωδικούς της διαχειρίστριας εταιρείας.

4.         Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 4174/2013.

Αρθρο 2

Τρόπος υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975

1. Κατά την πρώτη υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου των πλοίων του άρθρου 1 της παρούσας για τα φορολογικά έτη 2017 και μετά, οι υπόχρεοι καταχωρούν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του πλοίου, δηλαδή το όνομα, τον τύπο, τη σημαία νηολόγησης, τον λιμένα και τον αριθμό νηολογίου, την ηλικία, τον χρόνο παράδοσης του πλοίου έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση, τον αριθμό ΙΜΟ, το διεθνές διακριτικό σήμα (ΔΔΣ), τον Αριθμό Μητρώου Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΜΥΕΝ) για πλοία με ελληνική σημαία (προαιρετικά), τους κόρους ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ), τους κόρους καθαρής χωρητικότητας (ΚΚΧ), το χρονικό διάστημα εκμετάλλευσης ή διαχείρισης του πλοίου, καθώς και τα στοιχεία του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας εταιρείας και τα στοιχεία του αντικλήτου. Τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας που διαχειρίζεται πλοία από την Ελλάδα καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου θα αντλούνται από τα διαθέσιμα στοιχεία του Μητρώου του TAXIS.

2. Σε επόμενες υποβολές των ηλεκτρονικών δηλώσεων των ίδιων πλοίων εμφανίζονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία του πλοίου, όπως αυτά συμπληρώθηκαν με την υποβολή της πρώτης ηλεκτρονικής δήλωσης. Σε περιπτώσεις όπου κατά την υποβολή των δηλώσεων της παραγράφου αυτής οι υπόχρεοι διαπιστώσουν λάθη, σε κάποια από τα παραπάνω στοιχεία της παραγράφου (1), προσέρχονται στη ΔΟΥ για τη διόρθωση των στοιχείων αυτών και μετά τροποποιούν τις υποβληθείσες δηλώσεις του φόρου πλοίων.

3. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν μειώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5,7 και 26 του ν. 27/1975 ή στον όρο 12 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης, τα ποσά αυτών συμπληρώνονται στη δήλωση από τον υπόχρεο. Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν κατά περίπτωση για όλες τις δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ανεξάρτητα από τη σημαία του πλοίου. Στην περίπτωση που οι μειώσεις αφορούν το άρθρο 26 (φόρος αλλοδαπής πλοίων με ξένη σημαία) ή τον όρο 12 των εγκριτικών πράξεων, τότε συμπληρώνεται από τον υπόχρεο η ένδειξη «λοιπές μειώσεις», στην οποία γίνεται ανάλογη περιγραφή του είδους και των αντίστοιχων ποσών των μειώσεων αυτών. Για τον υπολογισμό των ανωτέρω μειώσεων προσκομίζονται στη ΔΟΥ τα κατά περίπτωση σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σχετική ειδοποίηση εμφανίζεται στην εφαρμογή υποβολής, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης.

4. Στο τέλος οποιοσδήποτε δήλωσης, αναγράφονται προαιρετικά τα στοιχεία του λογιστή ή του συντάξαντος τη δήλωση. Επίσης, ο υπόχρεος δύναται σε ελεύθερο πεδίο (σημειώσεις φορολογούμενου) να καταχωρίσει οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

5. Εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν προγενέστερα του 2017 φορολογικά έτη, είτε αρχικές είτε τροποποιητικές, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ

6. Σε περιπτώσεις διαγραφής πλοίου από το νηολόγιο και δεδομένου ότι έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά αρχική δήλωση φόρου πλοίων, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση αυτής ηλεκτρονικά για τη φορολόγησή του μέχρι την ημέρα διαγραφής του από τον προηγούμενο πλοιοκτήτη

7. Σε περιπτώσεις που πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλάξει τη διαχειρίστρια εταιρεία στην οποία είχε αναθέσει τη διαχείριση πλοίου υπό ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση ηλεκτρονικά από την αρχική διαχειρίστρια εταιρεία για χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία παύσης της διαχείρισης του πλοίου απ’ αυτή

8. Σε όλες τις περιπτώσεις τροποποιητικών δηλώσεων με την υποβολή τους, εμφανίζεται ηλεκτρονική ειδοποίηση για υποχρεωτική προσκόμιση στη ΔΟΥ των σχετικών δικαιολογητικών του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

9. Σε περίπτωση που πλοιοκτήτης ή πλοιοκτήτρια εταιρεία ζητήσει από την αρμόδια ΔΟΥ βεβαίωση του άρθρου 19 του ν. 27/1975, για καταχώριση στο νηολόγιο πράξης μεταβίβασης ή υποθήκευσης του πλοίου, αυτή προβαίνει στην είσπραξη του φόρου πλοίων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη υποβληθεί αρχική δήλωση φόρου πλοίων ηλεκτρονικά για κάθε φορολογικό έτος.

Στις περιπτώσεις που, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή έχουν υποβληθεί αρχικές δηλώσεις φόρου πλοίων σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, αυτές εκκαθαρίζονται οίκοθεν από αυτήν.

10. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας η δήλωση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΥΟ.

11. Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3,6 και 7 του παρόντος άρθρου εντός της προθεσμίας της αρχικής δήλωσης επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική, έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Αρθρο 3

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά

Για την πιστοποίηση των στοιχείων των πλοίων και τον υπολογισμό των μειώσεων του φόρου, υποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο από το σύστημα TAXISnet της υποβληθείσας δήλωσης,

β) Βεβαίωση του οικείου ναυπηγείου για τον χρόνο παράδοσης του πλοίου, έτοιμου για εμπορική εκμετάλλευση, μεταφρασμένη και επικυρωμένη νομίμως από τις αρμόδιες αρχές ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας λιμεναρχείου νηολόγησης του πλοίου. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής και ειδικά για τα πλοία με ξένη σημαία, η ηλικία του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας του οικείου νηολογίου.

γ) Πιστοποιητικό οικείου νηολογίου για τους κόρους της καθαρής και ολικής χωρητικότητας αυτού, με χρόνο έκδοσης εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

δ) Έγγραφο εθνικότητας από τα οποία προκύπτουν το όνομα, η σημαία, ο λιμένας, ο αριθμός νηολογίου , το ΔΔΣ, ο αριθμός ΙΜΟ, οι ΚΟΧ, οι ΚΚΧ και η ηλικία του πλοίου,

ε) Συμβολαιογραφικό ή ισότιμο έγγραφο της ανάθεσης της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης κατά περίπτωση, μεταφρασμένο και θεωρημένο νομίμως από τις αρμόδιες αρχές

στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της διαχειρίστριας ή του νόμιμου εκπροσώπου και εγγυητή ότι αποδέχεται την ανάθεση της διαχείρισης ή της εκπροσώπησης αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω (ε) και (στ) σημεία μπορούν να καλύπτονται από βεβαίωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με τα οποία πιστοποιείται η διαχείριση του πλοίου,

ζ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας ελληνικής ή προξενικής αρχής ή σε περίπτωση έλλειψης αυτών, πιστοποιητικό από αλλοδαπή αρμόδια αρχή (μεταφρασμένο) του τόπου όπου ναυλοχεί το πλοία, για την αργία αυτού, όπου συντρέχει περίπτωση. Σε περίπτωση έλλειψης όλων των παραπάνω αρχών, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του ημερολογίου του πλοίου, επικυρωμένου δεόντως,

η) Βεβαίωση της μελέτης υπολογισμού του πλοίου σε ΚΟΧ και ΚΚΧ, η οποία εκδίδεται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του ΥΝΑΝΠ, ή βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία λιμεναρχείου νηολόγησης του εκάστοτε πλοίου,

θ) Σε περίπτωση μειώσεων του φόρου της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 27/1975, υπεύθυνη δήλωση του ναυπηγείου ή εργοστασίου και του παρακολουθούντος νηογνώμονα που να βεβαιώνει το ποσό της δαπάνης ή βεβαίωση ανάλογου περιεχομένου της αρμόδιας επιτροπής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΝΕΕ) και βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος περί εισαγωγής συναλλάγματος που καλύπτει τις δαπάνες αυτές,

ι) Φωτοαντίγραφο των εγκριτικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 όπου αποδεικνύεται ότι το πλοίο νηολογείται βάσει των πράξεων αυτών καθώς και βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα με την οποία βεβαιώνεται ότι η δαπάνη από τα εφόδια σε ελληνικά λιμάνια καλύφθηκε με εισαγωγή συναλλάγματος.

ια) Στην περίπτωση των τακτικών πλόων, πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΝΑΝΠ για τη χρονική διάρκεια που το πλοίο εκτέλεσε τακτικούς πλόες περιηγήσεως κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

ιβ) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τη νομοθεσία και αποδεικνύει τη δικαιολόγηση μειώσεων του φόρου πλοίων

Αρθρο 4

Χρόνος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου

1. Υποβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουάριου κάθε φορολογικού έτους δήλωση φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν.27/1975 για τα πλοία που κατά την 1η Ιανουαρίου είναι νηολογημένα στην ελληνική σημαία ή είναι νηολογημένα σε σημαία Ε.Ε. και ΕΟΧ πλην ελληνικής, υπαγόμενα στο άρθρο 26α του ίδιου νόμου ή είναι νηολογημένα με ξένη σημαία και διαχειρίζονται  από την Ελλάδα από ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα του άρθρου 25 του ίδιου νόμου. Με την υποβολή της δήλωσης, γίνεται ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου, εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλής (Γ.Ο.) με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων. Η πρώτη δόση του φόρου το (% αυτού) καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουάριου και οι υπόλοιπες τρεις (3) ισόποσες δόσεις καταβάλλονται εντός των μηνών Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του οικείου φορολογικού έτους.

2. Ειδικότερα για τα πλοία πρώτης κατηγορίας που νηολογούνται για πρώτη φορά με ελληνική σημαία μετά την 1η Ιανουάριου κάθε φορολογικού έτους, οφείλεται φόρος από τον επόμενο μήνα της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο πλοίο, ο οποίος υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση υποβάλλεται εντός διμήνου από την ύψωση της ελληνικής σημαίας και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους της ύψωσης της ελληνικής σημαίας, ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης

Τα παραπάνω αναφερόμενα ισχύουν κατά ανάλογο τρόπο και για τα πλοία που είναι νηολογημένα με σημαία Ε.Ε. και ΕΟΧ πλην της ελληνικής, που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία πλοίων, φορολογούμενα με βάση το άρθρο 26α του ν. 27/1975 και η εκμετάλλευσή τους για πρώτη φορά στην Ελλάδα αρχίζει μετά την 1η Ιανουάριου κάθε φορολογικού έτους, με μόνη διαφορά από τα πλοία με ελληνική σημαία ότι για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων, την υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, αντί για την «ύψωση της ελληνικής σημαίας» για τα εν λόγω πλοία λαμβάνεται αντίστοιχα η «έναρξη εκμετάλλευσής τους στην Ελλάδα».

Σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου με ξένη σημαία για πρώτη φορά ανατεθεί σε διαχειρίστρια εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 μετά την 1η Ιανουάριου κάθε φορολογικού έτους, το πλοίο αυτό φορολογείται με το άρθρο 26 του ν. 27/1975 και οφείλεται φόρος από την επόμενη ημέρα της ανάθεσης της διαχείρισης, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις ημέρες διαχείρισης του πλοίου μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται εντός διμήνου από την ανάθεση της διαχείρισης και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 7 του κεφαλαίου Γ' της κοινής υπουργικής απόφασης/26-22013/ ΠΟΛ.1041/26.2.2013 παύει να ισχύει.

Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους της «ανάθεσης της διαχείρισης», ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης πλοίου με ελληνική σημαία μετά την οποία αυτό παραμένει στην ίδια σημαία, ο φόρος πλοίων βαρύνει τον νέο πλοιοκτήτη από την ημερομηνία μεταβίβασης και υπολογίζεται με βάση τις ημέρες μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση θα υποβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη μεταβίβαση του πλοίου και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται κατά ανάλογο τρόπο τόσο για τα πλοία με σημαία Ε.Ε. και ΕΟΧ πλην της ελληνικής που μετά τη μεταβίβασή τους «συνεχίζεται η εκμετάλλευσή τους στην Ελλάδα» από τους νέους πλοιοκτήτες όσο και για τα πλοία με ξένη σημαία που μετά την αλλαγή της διαχειρίστριας ή μετά την αλλαγή του πλοιοκτήτη λόγω μεταβίβασης του πλοίου, η διαχείρισή τους συνεχίζει να γίνεται από την Ελλάδα και ο φόρος πλοίων καταβάλλεται από τους νέους διαχειριστές / πλοιοκτήτες.

4.  Για την καταβολή του φόρου πλοίων σε ευρώ με βάση την επίσημη ισοτιμία (rate) του δολαρίου ΗΠΑ με αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 27/1975.

5.  Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής των πλοίων με ξένη σημαία έχει καταβληθεί σε άλλε νόμισμα πέραν των δολαρίων ΗΠΑ και ευρώ, το ποσό φόρου «της αλλοδαπής» θα μετατραπεί σε δολάρια ΗΠΑ και αυτά θα μετατραπούν σε ευρώ με βάση τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

6.  Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚΑ' 170)

7. Τα ποσά του φόρου πλοίων που βεβαιώνονται στο έτος υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης θα καταχωρούνται στον τύπο πηγής 90, στον ΚΑΕ 141, ενώ σε έτη που αφορούν προηγούμενα του έτους υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης θα καταχωρούνται στον τύπο πηγής 90, στον ΚΑΕ 619 ως εξής:

  • για πλοία πρώτης κατηγορίας με ελληνική σημαία στο είδος φόρου 1218,
  • για πλοία με σημαία Ε.Ε. και ΕΟΧ πλην της ελληνικής στο είδος φόρου 1216,
  • για πλοία με ξένη σημαία στο είδος φόρου 1208

Σε περίπτωση που η υποβολή της δήλωσης γίνεται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ισχύουν οι παραπάνω κωδικοί με μόνη διαφορά αντί για τον τύπο πηγής 90, θα χρησιμοποιείται ο τύπος πηγής 13. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή ισχύουν για τα φορολογικά έτη 2017 και μετά

8. Η βεβαίωση φόρου για ποσό μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ αμελείται, ενώ ποσό μικρότερο των πέντε (5) ευρώ δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 5

Έλεγχος - Ενημέρωση ΔΟΥ

1. Αντίγραφα των υποβληθεισών δηλώσεων δύναται να εκτυπώνονται από το πληροφοριακό σύστημα υποβολής δηλώσεων φορολογίας πλοίων του TAXISnet. Κατά την υποβολή αρχικής εμπρόθεσμης χρεωστικής δήλωσης δύναται να εκτυπώνεται η ειδοποίηση πληρωμής φόρου, η οποία έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Σε κάθε περίπτωση, η ταυτότητα οφειλής, στοιχεία δόσεων, τυχόν επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης κ.ά. εμφανίζονται στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet.

2. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά μετά την οριστική υποβολή κάθε δήλωσης φόρου πλοίων της παρούσας. Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις φόρου πλοίων θα βεβαιώνονται στους υπόχρεους τα προβλεπόμενα πρόστιμα του ν.4174/2013 από την αρμόδια ΔΟΥ μετά από σχετική ενημέρωση αυτής από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) ΑΑΔΕ

3. Η ΔΗΛΕΔ ενημερώνει την αρμόδια ΔΟΥ για τις υποβληθείσες αρχικές δηλώσεις σας οποίες έχουν δηλωθεί μειώσεις του φόρου πλοίων καθώς και για όλες τις υποβληθείσες τροποποιητικές δηλώσεις ανά μήνα

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τα φορολογικά έτη 2017 και μετά

 

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°