Υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

Με αφορμή την καταληκτική ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε βασικές πληροφορίες για την υποχρέωση δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). Παραθέτουμε επίσης τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις προκειμένου να ανατρέξετε, εφόσον επιθυμείτε, να ενημερωθείτε περαιτέρω για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

Για τις ανώνυμες εταιρείες, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 1. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 2. την έκθεση διαχείρισης και
 3. τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται
 • Σε περίπτωση που απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.
 • Τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Επομένως, για εταιρικές χρήσεις από 1.1 έως 31.12 η γενική συνέλευση συνέρχεται έως 10 Σεπτεμβρίου και τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. έως 30 Σεπτεμβρίου.
 • Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνουν στο Προσάρτημα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (σχετ. άρθρο 150 παρ. 4 ν. 4548/2018). Επίσης, οι ίδιες εταιρείες απαλλάσσονται και από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης (σχετ. άρθρο 149 παρ. 2 ν. 4548/2018). Υπενθυμίζεται ότι για την κατηγοριοποίηση των Α.Ε. σε κατηγορίες μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες, μεγάλες) ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 2 των ΕΛΠ (ν. 4308/2014)
 • Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
 1. δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018,
 2. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
 3. εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955. Οι διατάξεις αυτές παραπέμπουν εν πολλοίς σε καταργηθείσες διατάξεις του προϊσχύοντα Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών (κ.ν. 2190/1920). Δεδομένου, ωστόσο, ότι με το άρθρο 188 του ισχύοντος Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018) ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, από 1.1.2019 η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2019, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 [1]. Επομένως, στην περίπτωση των Ε.Π.Ε. υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από τη συνέλευση. Η δε συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετ. Άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 3190/1955. Επομένως, για εταιρικές χρήσεις από 1.1 έως 31.12 η συνέλευση συνέρχεται έως 10 Σεπτεμβρίου και τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. έως 30 Σεπτεμβρίου.
 • Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 [2]. Επισημαίνεται ότι κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τις Α.Ε. (άρθρο 149 παρ. 2 ν. 4548/2018) οι πολύ μικρές Ε.Π.Ε. εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνουν στο Προσάρτημα τις αντίστοιχες πληροφορίες που απαιτούνται για τις Α.Ε. και αναφέρονται σε τυχόν απόκτηση ή μη ιδίων μετοχών (σχετ. άρθρο 150 παρ. 4 ν. 4548/2018). Επίσης, οι ίδιες εταιρείες απαλλάσσονται και από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης (σχετ. άρθρο 149 παρ. 2 ν. 4548/2018). 
 • Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου αυτή απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα του άρθρου 8 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. [3]
 • Για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζονται όσα αναφέρονται ανωτέρω κατ' αναλογία για τις Α.Ε. (άρθρο 149 παρ. 8 του ν. 4548/2018) [4]).

Για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι διατάξεις αυτές παραπέμπουν επίσης σε καταργηθείσες διατάξεις του προϊσχύοντα Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών (κ.ν. 2190/1920). Δεδομένου, ωστόσο, ότι με το άρθρο 188 του ισχύοντος Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 4548/2018) ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189, από 1.1.2019 η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2019, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 • Η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται με μέριμνα του διαχειριστή της εταιρείας
 • Για τη δημοσίευση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 [5]. Επομένως, και στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε. υποβάλλονται οι εγκεκριμένες από την τακτική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση των διαχειριστών και των ελεγκτών, όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική συνέλευση. Η τακτική συνέλευση συνέρχεται το αργότερο έως την δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετ. Άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012. Επομένως, για εταιρικές χρήσεις από 1.1 έως 31.12 η τακτική συνέλευση συνέρχεται έως 10 Σεπτεμβρίου και τα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. έως 30 Σεπτεμβρίου.
 • Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 [6]. Επισημαίνεται ότι κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τις Α.Ε. (άρθρο 149 παρ. 2 ν. 4548/2018) οι πολύ μικρές Ι.Κ.Ε. εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α΄ των ΕΛΠ (ν. 4308/2014), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης με την προϋπόθεση ότι ενσωματώνουν στο Προσάρτημα τις αντίστοιχες πληροφορίες που απαιτούνται για τις Α.Ε. και αναφέρονται σε τυχόν απόκτηση ή μη ιδίων μετοχών (σχετ. άρθρο 150 παρ. 4 ν. 4548/2018). Επίσης, οι ίδιες εταιρείες απαλλάσσονται και από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης (σχετ. άρθρο 149 παρ. 2 ν. 4548/2018). 
 • Εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ (ν. 4308/2014), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4548/2018 [7].

Σημειώνεται, τέλος, ότι υποχρέωση δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υφίσταται επίσης και για τις ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη (εταιρείες της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014). Η δημοσιότητα πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 [8] εντός εννέα (9) μηνών από τη λήξη της χρήσης. Σχετ. Άρθρο 251 παρ. 4 του ν. 4072/2012.

 

Alfred - 360°