Υποχρεωτικά P0S για 85 επαγγέλματα

Τρίτη 18 Απριλίου 2017
Υποχρεωτικά P0S για 85 επαγγέλματα

Υποχρεωτικά POS θα πρέπει να εγκαταστήσουν μέχρι τις 12 Ιουλίου και να δέχονται συναλλαγές με «πλαστικό χρήμα» 85 επαγγέλματα λιανικής πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την υπουργική από­φαση. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στον επαγγελματία. Στη λίστα με τα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις περιλαμ­βάνονται, μεταξύ άλλων, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΤΕ, ηλε­κτρολόγοι, υδραυλικοί, συ­νεργεία και αντιπροσωπείες αυτο­κινήτων, μανάβικα, κρεοπωλεία, ψαράδικα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες, μπαρ, κατα­στήματα ειδών ένδυσης και υπό­δησης, φαρμακεία, τουριστικά γραφεία, φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, βρεφονηπιακοί και παι­δικοί σταθμοί, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές, δικηγόροι, καταστήματα διασκέδασης και αναψυχής κουρεία κ.ά.

Οι κατηγορίες

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομι­κών και Οικονομίας καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που υποχρεούνται εντός τριών μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστη­ριότητας κατά τη διάρκεια των τε­λευταίων 30 ημερών προ της πα­ρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστη­ριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμία, οφείλουν να συμμορ­φωθούν εντός μηνός από τη ν έναρ­ξη ή τη μεταβολή. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοι­κητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημε­ρών.

Αναλυτικά οι κατηγορίες επαγγελ­μάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν POS είναι οι ακόλουθες:

 • Επισκευή μηχανημάτων
 • Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ηλεκτρικού εξο­πλισμού
 • Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Διανομή ηλεκτρικού ρεύματο
 • Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος
 • Παραγωγή φυσικού αερίου
 • Διανομή Αέριων καυσίμων μέσω αγωγών
 • Εμπόριο Αερίων καυσίμων μέσω αγωγών
 • Συλλογή, επεξεργασία και παρο­χή νερού
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις
 • Πώληση αυτοκινήτων και ελα­φρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Συντήρηση και επισκευή μηχα­νοκίνητων οχημάτων
 • Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρ­τημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
 • Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα κατα­στήματα
 • Λιανικό εμπόριο κρέατος και προ­ϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκι­νοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτο­σκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο προϊόντων κα­πνού
 • Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησnς σε καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μο­νάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνι­ακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα κα­ταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρω­μάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οι­κιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτι­στικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστή­ματα
 • Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξο­πλισμού σε εξειδικευμένα καταστή­ματα
 • Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)
 • Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορ­θοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
 • Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κα­ταστήματα
 • Ξενοδοχεία και παρόμοια κατα­λύματα
 • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • Άλλα καταλύματα
 • Δραστηριότατες υπηρεσιών εστι­ατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
 • Δραστηριότητες παροχής ποτών
 • Δραστηριότητες κινηματογραφι­κής προβολής
 • Ενσύρματες τηλε­πικοινωνιακές δρα­στηριότατες
 • Ασύρματες τηλεπι­κοινωνιακές δραστηριότητες
 • Δορυφορικές τη­λεπικοινωνιακές δραστηριότητες
 • Νομικές δραστηριότατες
 • Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγ­χου, παροχή φορολογικών συμ­βουλών
 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 • Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκι­νήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτη­γών
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 • Ενοικίαση βιντεοκασετών και δί­σκων
 • Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσns
 • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • Δραστηριότητες γραφείων οργα­νωμένων ταξιδιών
 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευ­ση
 • Τεχνική και επαγγελματική δεύτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαί­δευση
 • Δραστηριότητες σχολών οδηγών
 • Άλλη εκπαίδευση Π.Δ.Κ.Α.
 • Νοσοκομειακές δραστηριότητες
 • Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων
 • Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων
 • Δραστηριότητες άσκησης οδοντια­τρικών επαγγελμάτων
 • Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
 • Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες φροντίδας με πα­ροχή καταλύματος για άτομα με νο- ητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
 • Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
 • Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος
 • Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
 • Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
 • Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογι­στών και περιφερειακού εξοπλι­σμού
 • Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κου­ρείων και κέντρων αισθητικής.

Πηγή: 'ΕΘΝΟΣ

Alfred - 360°