Αναδρομική διαγραφή από το ΓΕΜΗ.

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

Τη διαδικασία αναδρομικής διαγραφής επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΈΜΗ) βάσει των διατάξεων του ν. 4443/2016 που τροποιουν τον ν.3419/2005 περιγράφει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικομονίας και Ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 74 του ν. 4443/2016 «I) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (...) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 232 Α’) εισάγονται διατάξεις οι οποίες τροποποιούν τον ν. 3419/2005 επιτρέποντας, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, την αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ.

Σκοπός των τροποποιήσεων αυτών, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, είναι να διευκολυνθεί η εκκαθάριση του ΓΕΜΗ «από επιχειρήσεις οι οποίες για διάφορους λόγους δεν είναι ενεργές. Ειδικότερα για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η προσπάθεια αφορά την εκκαθάρισή του είτε από επιχειρήσεις που μετέπεσαν σε αυτό αυτόματα από τα μητρώα των επιμελητηρίων, χωρίς ποτέ να προβοϋν στην ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, είτε από επιχειρήσεις οι οποίες αν και έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ στην πραγματικότητα δεν είναι ενεργές.»

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω διατάξεις αφορούν επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016.

Σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, διευκρινίζονται επιπλέον τα εξής:

1. Η διαγραφή από το ΓΕΜΗ επιχειρήσεων (ν.π. ή ατομικών) των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23ης Νοεμβρίου 2016 θα γίνεται αυτεπάγγελτα ατελώς και χωρίς προσέλευσή τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 33 της ΠΟΛ. 1163/2016 (ΦΕΚ 3779 Β’). Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών θα διαβιβάζει κάθε μήνα στη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάσταση με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών βάσει της ΠΟΛ. 1163/2016 (ΦΕΚ 3779 Β’).

Η εν λόγω κατάσταση θα διαβιβάζεται στη συνέχεια στην Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η οποία με τη σειρά της θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή από όλες τις βάσεις δεδομένων του ΓΕΜΗ, καθώς και για τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων επιμελητηριακών τελών και τελών ΓΕΜΗ για τις χρήσεις που ακολουθούν τον χρόνο διαγραφής τους.

Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ θα ενημερώνει επιπλέον και τα επιμελητήρια για τις πραγματοποιηθείσες διαγραφές, προκειμένου αυτά να μεριμνήσουν για την αντίστοιχη ενημέρωση των μητρώων τους και τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τελών ή συνδρομών για τις χρήσεις που ακολουθούν το χρόνο διαγραφής.

2. Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ως υπεύθυνη εκ του νόμου για την άμεση και κατά χρονική ακολουθία λήψη και αποθήκευση των δεδομένων που διαβιβάζονται στο ΓΕΜΗ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της ορθότητας, της πληρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων του ΓΕΜΗ, καλείται όπως σχεδιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιούνται τα ανωτέρω, σε συνεργασία, στο βαθμό που απαιτείται, με τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

3. Κατόπιν των διατάξεων του ν.4443/2016, είναι πλέον ανώφελη η διατήρηση σε λειτουργία της εφαρμογής εγγραφής εταιρειών στο ΓΕΜΗ βάσει των διατάξεων της ΥΑ ΚΙ-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’), δηλ. της περίφημης «αυτοαπογραφής». Η Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ καλείται να τη διακόψει τουλάχιστον ως προς το σκέλος που αφορά στις εγγραφές. Ως προς το σκέλος της εφαρμογής που αφορά στον έλεγχο των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων αυτο-απογραφής, η ΚΥΓΕΜΗ μπορεί να το αφήσει διαθέσιμο στις ΥΓΕΜΗ εφόσον διαπιστώνεται, από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ότι υπάρχουν όντως ακόμα ανέλεγκτες τέτοιες.

4. Κλείνοντας, τονίζεται και πάλι ότι οι διατάξεις του ν. 4443/2016 αφορούν αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν κάνει παύση εργασιών πριν από ης 23/11/2016, ήτοι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων της ΠΟΛ. 1163/2016. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι μεταγενέστερος της 23/11/2016, διαγράφονται από το ΓΕΜΗ στην εκάστοτε τρέχουσα ημερομηνία ακολουθώντας τις γενικές διατάξεις.

Με άλλα λόγια, τα μεν νομικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ όπως έχουν διευκρινιστεί με τις εγκυκλίους με ΑΠ Κ21493/11-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε), 68293/24-6-2015 (ΑΔΑ: Ω20Δ465ΦΘΘ3ΝΡ) και 108817/23-10-2015 (ΑΔΑ: 7Β31465307-ΩΣΙ), οι δε ατομικές επιχειρήσεις διαγράφονται από το ΓΕΜΗ προσκομίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ”

Alfred - 360°