Αναπτυξιακός Νόμος

Επωφεληθείτε από τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο και οδηγήστε την επιχείρησή σας στην εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα!

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αφορά την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή συνοχή. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η υψηλή προστιθέμενη αξία, η προσφορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και συστημάτων και η βελτίωση της εξωστρεφούς εθνικής μας ταυτότητας στον διεθνή χώρο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, με στόχο την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, καθώς και την τόνωση της ελληνικής οικονομίας, ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης και προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων, περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις έως και 55% των δαπανών για τους κλάδους του Τουρισμού, της Μεταποίησης, των Logistics, της Ενέργειας, των Τεχνολογιών, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η Revival διασφαλίζει την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο, επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο για τη βέλτιστη χρηματοδότηση των έργων τους.  

Στεκόμαστε με υπευθυνότητα ως σημαντικός αρωγός έως και την ολοκλήρωση των επενδυτικών σας σχεδίων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

4η προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Σκοπός του καθεστώτος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου ενισχύσεων περιορισμένου εύρους με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Μέσω του συγκεκριμένου καθεστώτος θα ενισχυθούν με φορολογικές απαλλαγές, δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.
Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και αφορά το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Γενική Επιχειρηματικότητα-Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Oι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς έως τις 31/03/2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων-Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Oι επενδυτικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ ) τα αιτήματα υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων, στο εν λόγω καθεστώς έως τις 31/03/2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στόχος του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 είναι η ενθάρρυνση υλοποίησης επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης έργων κυρίως στους τομείς τουρισμού, μεταποίησης, logistics, ενέργειας, ΤΠΕ σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών.

Ενισχυόμενοι κλάδοι σε ποσοστό έως και το 55% των δαπανών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έργα Τουρισμού
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Έργα Μεταποίησης

Σχετικές Ειδήσεις

Alfred - 360°