Ειδοποίηση Προστασίας Δεδομένων Για Υποψήφιους Εργαζόμενους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Ενημέρωση, η Revival αποσκοπεί να ενημερώσει τους υποψήφιους εργαζομένους, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679(ΕΕ), το Νόμο 4624/2019, τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εν γένει την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και νομολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής ως Υφιστάμενη Νομοθεσία).

Η παρούσα Ενημέρωση αφορά και εφαρμόζεται όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων εργαζομένων στο πλαίσιο υποβολής των βιογραφικών σημειωμάτων προς ανεύρεση εργασίας στην Revival.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που μόνο ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Revival.

«Επεξεργασία»: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή, είτε αυτά ευρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε έντυπη μορφή.

«Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (όπως λ.χ. ip address, cookies) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ως ειδική κατηγορία δεδομένων αντιμετωπίζονται και τα δεδομένα που αναφέρονται σε ποινικές διώξεις και καταδίκες, αδικήματα και τα σχετικά μέτρα ασφαλείας.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Με γνώμονα την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας, η Revival συλλέγει προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων όπως όνομα, επίθετο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, χώρα, ιστοσελίδα / blog, τύπος απασχόλησης για τον οποίο ενδιαφέρονται, τίτλος, διάρκεια, φορέας και επίπεδο εκπαίδευσης, επαγγελματική ιδιότητα, επαγγελματικές δεξιότητες, πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας και επίπεδο κατανόησης ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία, αρμοδιότητες και ευθύνες σε προηγούμενες εταιρείες ή προηγούμενους φορείς ή προηγούμενα τμήματα όπου απασχολήθηκαν καθώς και λοιπά προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στα βιογραφικά και στις αιτήσεις δήλωσης ενδιαφέροντος που αποστέλλονται/υποβάλλονται στη Revival.

Η Revival δεν επιδιώκει τη συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο στάδιο της αξιολόγησης των υποψήφιων εργαζομένων.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους για συγκεκριμένη θέση εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψήφιων εργαζομένων, αποτελεί το έννομο συμφέρον της Revival για την πρόσληψη του κατάλληλου εργαζόμενου για την εκάστοτε θέση εργασίας, ενώ στις περιπτώσεις που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί τη διαβίβαση του βιογραφικού του σημειώματος σε πελάτες της Revival, οι οποίοι της έχουν αναθέσει την επιλογή προσωπικού, νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση του υποψηφίου. Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί την τήρηση του βιογραφικού του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, προκειμένου να αξιολογηθεί και για μελλοντικές θέσεις εργασίας, νόμιμη βάση επεξεργασίας, αποτελεί η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή του.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποψηφίων, η Revival εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό, η Revival έχει υιοθετήσει Πολιτικές και Διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει θέσει σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα προστασίας των πληροφοριών, που περιλαμβάνουν ασφαλή περιβάλλοντα αποθήκευσης και λειτουργίας, διαβαθμισμένη πρόσβαση κλπ. 

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Revival, αποθηκεύονται στους servers της εταιρείας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόσβαση, την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, διατηρούνται στη βάση δεδομένων της Revival για χρονικό διάστημα 3 μηνών από τη λήψη τους από τον κάθε υποψήφιο, εφόσον η Revival δεν προχωρήσει στην πρόσληψή του. Σε περίπτωση πρόσληψης του υποψηφίου, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, καθορίζεται στην «Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Revival» που αποστέλλεται σε κάθε εργαζόμενό της.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, οι υποψήφιοι έχουν και μπορούν να ασκήσουν:

  • Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να λαμβάνουν ενημέρωση από τη Revival για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτών,
  • Δικαίωμα διόρθωσης, να αιτηθούν δηλαδή τη διόρθωση ή/και την συμπλήρωση ανακριβών, ελλιπών στοιχείων που τηρούνται για αυτούς,
  • Δικαίωμα διαγραφής, να αιτηθούν δηλαδή τη διαγραφή των δεδομένων τους, εφόσον η Revival τα τηρεί χωρίς να συντρέχει κάποια νόμιμη βάση επεξεργασίας,
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ,
  • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, να αιτηθούν δηλαδή τη χορήγηση των δεδομένων τους σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο, ή να αιτηθούν τη διαβίβαση αυτών σε τρίτο,
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ,
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής τους (μόνο για επεξεργασίες για τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η συγκατάθεση είναι ελευθέρως δοθείσα κατά τα ανωτέρω).

Σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσότερων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Revival θα φροντίσει να ανταποκριθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θεωρούν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Revival επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Revival μέσω e-mail στη διεύθυνση:  gdpr-requests@revivalsa.gr

Alfred - 360°