Έωs 15 Μαΐου υποχρεωτικά η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
Έωs 15 Μαΐου υποχρεωτικά η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ τις 15 Μαΐου έχουν οι αγρότες για να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο 3874/20Ί 0, στο μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.

Η παράλειψη ενημέρωσης του μητρώου με τυχόν μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή, ενώ η παράλειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. Για το λόγο αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ μία φορά κατ’ έτος στέλνει καταστάσεις των προς προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο.

Τα δικαιολογητικά

Α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

 Για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος:

 •  Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΊ, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ίδιου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα κ.λπ.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Συγκεκριμένα, συγκρίνεται το καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό αγροτικής δραστηριότητας σε σχέση με το συνολικό καθαρό κέρδος με λογιστικό προσδιορισμό.

Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης και τον υπολογισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση:

 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Για την απόδειξη ασφάλισης στον ΟΓΑ:

 •  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον ΟΓΑ.

Β) ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Για την απόδειξη της δραστηριότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης:

 •  Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ίδιου έτους.

Για την απόδειξη της κατοχής αγροτικής εκμετάλλευσης:

 • Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:

 • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΊ, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, όπου εκεί δεν θα αποτυπώνεται αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

Για μόνιμες φυτείες:

 • Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο TAXISnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς.

Για μόνοετείς καλλιέργειες:

 • Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους) ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο TAXISnet και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
 • Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο κ.λπ.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.
 • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛΓΑ.

Γ) ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Για την απόδειξη της αγροτικής δραστηριότητας:

 • Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.
 • Βεβαίωση αποδοχών ή ένσημα ΙΚΑ για τους δασεργάτες και αντίγραφα εργοσήμων για τους εργάτες γης, για το αντίστοιχο έτος με αυτό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΙΚΑ ή ΟΓΑ.

Πηγή: ΕΛΈΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°