">

ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση»

20 Δεκ 2018

1) Προϋπολογισμός δράσης: 60.000.000 ευρώ

2) Προϋπολογισμός ανά έργο: 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ

3) Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

4) Επιλέξιμες Δαπάνες:  

 • Κτηριακά-Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών – έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding – έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

 • Ψηφιακή Προβολή

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

 • Μεταφορικά Μέσα

 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

5) Ποσοστά Επιδότησης: Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50% έως 65%.
 
6) Τομείς Δραστηριότητας

 • στο λιανικό εμπόριο

 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης

 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης 

 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών

 • ημερήσιας φροντίδας

Για την προκύρηξη δείτε εδώ