Νέα όπλα της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017
Νέα όπλα της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα

Αυτοματοποίηση κατασχέσεων και πλειστηριασμών, ύστερα από το «σκανάρισμα» του προφίλ όλων των οφειλετών, τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των οποίων εντός και εκτός Ελλάδος σύντομα θα καταχωρηθούν σε έναν σκληρό δίσκο για να παρακολουθούνται σε ημερήσια βάση, σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την ενίσχυση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ, με εντολή του διοικητή της, Γ. Πιτσιλή, προχώρησε στη διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Αυτοματοποίηση και κεντρικό ποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών».

Το προφίλ μάλιστα όλων των οφειλετών, το οποίο θα καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στα συστήματα της ΑΑΔΕ, θα συνδυάζει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα διάσπαρτες, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. πληροφορίες από τρίτους (όπως ΕΚΧΑ ΑΕ., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κτλ.). Επίσης θα ενσωματωθούν και αξιοποιηθούν όλες οι παρεχόμενες έκτου νόμου δυνατότητες για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο ΑΕ. και ΕΠΕ).

Τα νέα συστήματα «παρακολούθησης» περιγράφονται αναλυτικά στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, ενώ ήδη από τον νόμο 4336/2015 προβλέπεται η υποχρέωση περαιτέρω αυτοματοποίησης των διαδικασιών είσπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης του διαρκώς αυξανομένου αριθμού οφειλετών.

Πέραν των «συμβατικών» υποχρεώσεων άλλωστε που καθιστούν υποχρεωτικό το νέο έργο, ένας ακόμη πολύ σοβαρός και πρόσφατος λόγος είναι η ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, αφού μόνο στο πρώτο τρίμηνο ξεπερνούν τα 3,27 δισ. ευρώ, με τις κατασχέσεις δε να υπερβαίνουν συνολικά ης 50.000, αλλά και του προβλήματος που υπάρχει όσον αφορά την εισπραξιμότητά τους, αφού και η ΑΑΔΕ παραδέχεται ότι «παρ’ όλη την αύξηση της εισπραξιμότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αυτή σε απόλυτες τιμές παραμένει αρκετά χαμηλή σε σχέση με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Το ηλεκτρονικό δίχτυ

Οι βασικές λειτουργίες - υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ηλεκτροντκά και κατά περίπτωση αυτοματοποιημένα και μαζικά ανά εφαρμογή, με στόχο την επιτυχία του εγχειρήματος, θα είναι οι εξής:

1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών Η εφαρμογή αφορά τη δημιουργία ολοκληρωμένης και σύγχρονης (με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο) εικόνας οφειλέτη/οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοιχειών, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω αντιμετώπισή του (υλοποίηση συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αποστολή ορθών ειδοποιήσεων, λήψη κατάλληλων μέτρων) από το σύστημα με βάση την επιχειρησιακή ροή που προβλέπεται. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης οφειλέτη/οφειλών, η εφαρμογή δύναται να παρουσιάζει στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας φορολογουμένου και πιθανής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ώστε να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία διαμόρφωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές

2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων. Η εφαρμογή αφορά την υλοποίηση και διαχείριση συμψηφισμών, μεταξύ οφειλών - επιστροφών του κάθε οφειλέτη τόσο εντός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης όσο, και αν αυτό προβλέπεται από σχετική νομοθεσία, με οφειλές άλλων δημοσίων φορέων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δανειστής της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, το σύστημα θα μπορεί αυτόματα να συμψηφίζει ολικά ή μερικά το ποσό. Η εφαρμογή, αναφορικά με τους συμψηφισμούς, θα υποστηρίζει κατ’ ελάχιστο και όπου είναι εφικτό:

- Μαζικές διενέργειες συγκεκριμένων συμψηφισμών, οι οποίες θα εκτελούνται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ενδεικτικά συμψηφισμοί επιστροφών ΦΕΦΠ με υπολειπόμενες δόσεις ΕΝΦΙΑ, ή οι συμψηφισμοί οφειλών και επιστροφών ΦΕΦΠ μεταξύ διαφορετικών φορολογικών ετών.

- Συμψηφισμούς για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας.

- Προβολή αναλυτικών στοιχείων (λογιστικών εγγραφών) για ήδη διενεργηθέντες συμψηφισμούς- Πλήρης αυτοματοποίηση μέσω συστήματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανά φορολογούμενο ή μαζική διενέργεια συμψηφισμών σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ειδικότερα, ο συμψηφισμός θα ενεργείται αυτοματοποιημένα είτε για μεμονωμένες περιπτώσεις οφειλών με απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου ή άλλων φορέων είτε για ομάδα οφειλών η οποία θα προσδιορίζεται παραμετρικά με κριτήρια επιλογής.

3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Η εφαρμογή αφορά τη δυνατότητα αυτόματης σύνταξης και αποστολής μαζικών ειδοποιήσεων για τις οφειλές τόσο κατά το στάδιο πριν από την προθεσμία καταβολής τους (ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις) όσο και μετά (ειδοποιήσεις και επιδόσεις).

4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης. Η εφαρμογή αφορά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας λήψης μέτρων, μετά την εφαρμογή πολλαπλών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στη βάση του συστήματος όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία αφού εξαιρεθούν οι υποθέσεις (οφειλές/ οφειλέτες) στις οποίες απαγορεύεται η λήψη μέτρων βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης. Επισημαίνεται ότι μέσω της εφαρμογής πρέπει να προτείνονται τα βέλτιστα μέτρα ανά οφειλή και, μετά την αποδοχή τους από τον χρήστη στον οποίο είναι χρεωμένη η κάθε οφειλή, να ενημερώνεται μέσω διαλειτουργικότητας η σχετική λειτουργικότητα του συστήματος Taxis, ICISNET. Μέσω της εφαρμογής αυτής θα είναι δυνατή η διαχείριση οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη, καθώς και η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών Η εφαρμογή αφορά τη δημιουργία προσωπικής θυρίδας στο σύστημα για κάθε φορολογούμενο στην οποία θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις οφειλές του και ης επιστροφές του, καθώς και σε επιλεγμένες πληροφορίες που αφορούν την αντιμετώπισή τους (ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί, μέτρα που έχουν ληφθεί, συμψηφισμοί, πιστώσεις και ρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί) από τη φορολογική και τελωνειακή Διοίκηση. Η εφαρμογή θα εμπεριέχει αναλυτικό ημερολόγιο υποχρεώσεων πληρωμής ανά φορολογούμενο και θα συνδέεται με την εφαρμογή ειδοποιήσεων προκειμένου οι φορολογούμενοι να καθίστανται πλήρως ενήμεροι γι’ αυτές.

 

Πηγή: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°