Νέος αναπτυξιακός από 12 Οκτωβρίου με ενισχύσεις 550εκ. ευρώ.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Ενεργοποιείται ο νέος αναπτυξιακός νόμος και από τις 12 Οκτωβρίου επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επενδυτικά τους σχέδια διεκδικώντας την παροχή φορολογικών απαλλαγών και χρηματοδοτικών ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ.

Χθες ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργης Σταθάκης έδωσε στη δημοσιότητα για ολιγοήμερη διαβούλευση, μέχρι τις 9 του μηνός, τα τέσσερα πρώτα, από τα συνολικά οκτώ καθεστώτα, για τις ενισχύσεις επιχειρηματικών κλάδων και δαπανών.

Πρόκειται για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και τις«Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις», με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016. Τα άλλα δύο καθεστώτα είναι οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους». Γι' αυτά τα δύο η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων είναι η 28η Απριλίου 2017.

Αυτός είναι ο πρώτος κύκλος των καθεστώτων και ο δεύτερος θα προκηρυχθεί για τα δύο πρώτα καθεστώτα τον Μάρτιο του 2017 και τα δύο επόμενα τον Μάιο του 2017.

Για τα τρία προαναφερόμενα καθεστώτα το ελάχιστο επιλέξιμο ύψης της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων είναι για μεγάλες επιχειρήσεις οι 500.000 ευρώ, για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς οι 250.000 ευρώ, για μικρές επιχειρήσεις οι 150.000 ευρώ και για πολύ μικρές επιχειρήσεις οι 100.000 ευρώ. Στις 50.000 ευρώ είναι το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παρογωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). Σε ό,τι αφορά τις «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» ενισχύονται επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκατ. ευρώ και δημιουργούν δύο τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά ένα εκατομμύριο επιλέξιμης επένδυσης.

Οι δαπάνες και τα είδη ενισχύσεων ανά καθεστώς είναι:

  1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού.

Το συγκεκριμένο καθεστώς είναι ελκυστικό για επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχεία ένταξη, με ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ενσώματες), στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.

Προβλέπεται φορολογική απαλλαγή για το σύνολο των υπαγόμενων έργων.

  1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο καθεστώς απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Διακρίνονται δύο κατηγορίες δαπανών:

  • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων. Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή μισθολογικό κόστος.

  • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Συμπληρωματικά δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων και εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ή επιδότηση μισθολογικού κόστους.

  1. «Νέες Ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν ταυτόχρονα τα τρία παρακάτω κριτήρια:

  • να είναι ΜΜΕ, υπό σύσταση ή νεοσύστατες (νεότερες των 7 ετών) και ανεξάρτητες,
  • οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες είναι ίδιες με εκείνες της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» ,
  • τα είδη ενίσχυσης συνίστανται σε φαρολογική απαλλαγή, επιχορήγηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, επιδότηση χρηματοδοτικός μίσθωσης (leasing), επιδότηση μισθολογικού κόστους.
  1. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα καθεστώτα, στο συγκεκριμένο δίνεται έμφαση σε ενισχύσεις χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση, όπως σταθερός φορολογικής συντελεστής για 12 χρόνια, χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% και έως του ποσού των 5.000.000 ευρώ και διαδικασία «φαστ τρακ» στην αδειοδότηση.

Πηγή: εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ"

 

Alfred - 360°