Οδηγός για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
Οδηγός για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

Τελευταία ευκαιρία για 21.500 «κόκκινους» δανειολήπτες της πρώην Αγροτικής Τράπεζας να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, συνολικού ύψους 1,15 δισ. ευρώ, δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον εκκαθαριστή της τράπεζας, PQH. Όπως αποκάλυψε χθες πρώτος ο «Ε.Τ.», η ρύθμιση, που θα αρχίσει να «τρέχει» από την 1 η Μαΐου 2018 και για διάστημα έξι μηνών, προβλέπει «κούρεμα» μέχρι και 60% στα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια, ανάλογα με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

Παράλληλα, καταργούνται τα πανωτόκια και διαγράφονται πλήρως οι εξολογιστικοί τόκοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την παραπάνω διευθέτηση οφειλών εξαιρούνται οι συνεταιρισμοί. Ο Αγροτικός Τύπος παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με 10 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τη ρύθμιση.

 

1. Ποια είναι τα βασικά σημεία της ρύθμισης;

O παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός αφορά μόνο σε «κόκκινα» δάνεια φυσικών προσώπων που ασκούν αγροτική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα και τα έχουν λάβει από την πρώην Αγροτική Τράπεζα. Η ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30% όταν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση και 60% όταν είναι χωρίς εξασφάλιση

Για διευθέτηση των εν λόγω οφειλών θα λαμβάνεται πρωτίστως υπ’ όψιν η βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική του ικανότητα.

 

2. Το «κούρεμα» αφορά και στα πανωτόκια και τους εξωλογιστικούς φόρους; Καινοτομία του προγράμματος ρύθμισης-συμβιβασμού αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3259/2004 για τα πανωτόκια επί του οφειλόμενου ποσού ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο. Παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξολογιστικών τόκων.

 

3. Ποιες δυνατότητες αποπληρωμής προσφέρει η νέα ρύθμιση; Υπάρχουν δύο τρόποι αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των αγροτών, οι οποίοι καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας της τράπεζας με τον οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος πληροί τα κριτήρια.

Ο πρώτος τρόπος αφορά στη ρύθμιση σε βάθος δεκαετίας (120 δόσεις) σε συμπεφωνημένες με την τράπεζα δόσεις. Μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ.

Ο άλλος τρόπος αποπληρωμής αφορά στο συμβιβασμό που περιλαμβάνει την εφάπαξ καταβολή του «κουρεμένου» ποσού σε διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο, πληροφορίες του «Ε.Τ.» αναφέρουν ότι το διάστημα αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι και τους έξι μήνες

 

4. Τι περιλαμβάνει ο «συμβιβασμός» και πώς επηρεάζει το «κούρεμα» της οφειλής; Ως συμβιβασμός νοείται «η εντός τριμήνου, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης, με διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου τμήματος του λογιστικού υπολοίπου».

► Για συνολική οφειλή μέχρι 20.000 ευρώ, το ποσοστό «κουρέματος» διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου.

► Για συνολική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον: α) είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μικρότερο του 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής, β) είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μεγαλύτερο από 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίηση της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 30%, Υ είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 40% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

 

5. Ποιο είναι το ύψος της «έκπτωσης» αν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση;

Όταν υπάρχει επαρκής ή μερική εμπράγματη εξασφάλιση, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30%. Στην περίπτωση, δε, του συμβιβασμού και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, ο δανειολήπτης μπορεί να πετύχει «κούρεμα» έως και 40%.

► Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ρύθμισης, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμα στο πιστωτικό ίδρυμα 85.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να εξασφαλίσει «κούρεμα» έως 15% επί του λογιστικού υπολοίπου. Να «γλιτώσει», δηλαδή, 15.000 ευρώ.

► Αναφορικά, δε, με οφειλή ίση ή πάνω από 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να «συμβιβαστεί» και να πετύχει «κούρεμα» μέχρι και 30% επί του λογιστικού υπολοίπου.

Έτσι, για δάνειο 100.000 ευρώ, με το συμβιβασμό, θα πληρώσει μόλις 70.000 ευρώ.

► Αντίστοιχα, ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε «έκπτωση» έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, δηλαδή 8.000 ευρώ και να πληρώσει μόλις 12.000  ευρώ.

 

6. Πώς διαμορφώνεται το «κούρεμα» σε περίπτωση που δεν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση ή οι οφειλές είναι ανεπαρκώς εξασφαλισμένες; Για δάνεια ανεπαρκώς εξασφαλισμένα ίο «κούρεμα», τόσο με τη ρύθμιση όσο και με ίο συμβιβασμό, μπορεί να φτάσει μέχρι το 40%. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις, το «κούρεμα» μπορεί να αγγίξει και το 60%, αλλά μόνο μέσω συμβιβασμού και για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ. Γι’ αυτό και περισσότερο ωφελημένοι θα είναι οι αγρότες με μεγάλα δάνεια και μικρή περιουσία, καθώς το ύψος του «κουρέματος» θα είναι μεγαλύτερο, δεδομένου ότι θα πρέπει να πληρώσουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και φυσικά κατόπιν συνεργασίας με τον εκκαθαριστή.

Αναλυτικά:

► Η ρύθμιση αφορά και σε οφειλές ανεπαρκώς εξασφαλισμένες ή και χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, των οποίων η εξόφληση θα αφορά μόνο στο 60% του λογιστικού υπολοίπου και «κούρεμα» της τάξεως του 40%. Για παράδειγμα, για δάνειο ύψους 100.000 ευρώ, ο οφειλέτης θα κληθεί να πληρώσει μόνο τα 60.000 ευρώ. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί ο συγκεκριμένος οφειλέτης να αδυνατεί να παράσχει κάποια εξασφάλιση και ταυτόχρονα από τα οικονομικά του δεδομένα να μην παρέχονται εχέγγυο βιώσιμης λύσης.

► Εάν, αντίστοιχα, ένας οφειλέτης προβεί σε συμβιβασμό, θα επωφεληθεί της έκπτωσης, η οποία δύναται να φτάσει έως και το 40% του οφειλόμενου λογιστικού υπολοίπου για οφειλή έως 20.000 ευρώ.

Παραδείγματος χάριν. για δάνειο ύψους 20.000 ευρώ, θα «κουρευτούν» τα 8.000 ευρώ και θα κληθεί να καταβάλει μόνο τα 1 2.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, με το συμβιβασμό, για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ, ο δανειολήπτης μπορεί να επιτύχει «κούρεμα» μέχρι και 60% εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια και πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά του στοιχεία βιώσιμη λύση της ρύθμισης. Αυτό σημαίνει ότι οφειλέτης που χρωστάει 100.000   ευρώ, χωρίς ή με ανεπαρκή εξασφάλιση, θα επωφεληθεί της «έκπτωσης» μέχρι και του ποσού των 60.000     ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει μόλις τα 40.000 ευρώ.

 

Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Alfred - 360°