Υποστήριξη επενδύσεων για ένταξη σε Fast Track

Στρατηγικές Επενδύσεις κατά την έννοια του Ν3894/2010 όπως ισχύει, είναι επενδύσεις οι οποίες επιφέρουν σημαντικής εντάσεως ωφελήματα στην Εθνική και τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι επενδύσεις αυτές είναι καταλυτικής σημασίας στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομικής ανάπτυξης και εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση, με τρόπο βιώσιμο, αειφορικό και κοινωνικά δίκαιο. Ο νόμος 3894/2010, προσφέρει σε επενδύσεις οικονομικού μεγέθους και σημαντικότητας για την Ελληνική οικονομία μία σειρά πλεονεκτημάτων.

Περιληπτικά τα πλεονεκτήματα αυτά είναι τα πιο κάτω:

  • Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με υποχρέωση έκδοσης σε 45 ημέρες των αδειών και γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών, εξαιρουμένης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την οποία δεν ισχύει καμία χρονική παρέκκλιση παρά μόνο το δικαίωμα της απόλυτης προτεραιότητας έναντι άλλων αιτημάτων.
  • Δυνατότητα δημιουργίας Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), σύμφωνα με το οποίο δημιουργείται ένα ενιαίο χωρικό διάταγμα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
  • Έγκριση από επταμελή Διυπουργική Επιτροπή του σχεδίου ανάπτυξης και επιπλέον έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για το σύνολο του ΕΣΧΑΣΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί στο απόλυτο μέτρο του δυνατού, η ταλαιπωρία από προσφυγές κατά της επένδυσης.
  • Δυνατότητα αλλαγής χρήσης γης και εν γένει αιτιολογημένων παρεκκλίσεων από την υφιστάμενη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.
  • Δυνατότητα αιτήματος παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
  • Δυνατότητα δημιουργίας με επιχώσεις ακτογραμμής.
  • Παροχή της δυνατότητας δημιουργίας παραθεριστικής κατοικίας.
  • Δυνατότητα παροχής όρων ανάδειξης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων σε εύλογο χρόνο, προκειμένου να μην ανακόπτεται η υλοποίηση της επένδυσης.
  • Δυνατότητα αιτιολογημένης απαλλοτρίωσης εκτάσεων.
  • Δυνατότητα αιτήματος παροχής φορολογικών κινήτρων στην επένδυση.

Λεπτομέρειες